Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referenta księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Starym Dzikowie

Zarządzenie Nr 2/2012
Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Starym Dzikowie
z dnia 23 października 2012 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze –
referenta księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół
w Starym Dzikowie

Na podstawie art. 7 pkt 4 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Starym Dzikowie.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2/2012
Dyrektora Gminnego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Starym Dzikowie
z dnia 23 października 2012 r.

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Starym Dzikowie
ogłasza
konkurs na stanowisko referenta księgowego
w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół
w Starym Dzikowie

1. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Starym Dzikowie
ul. Kościuszki 83
37-632 Stary Dzików
tel. 16 631-81-57

2. Określenie stanowiska urzędniczego:
Referent księgowy w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Starym Dzikowie.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za przestępstwo umyślne,
4) wykształcenie wyższe ekonomiczne,
5) doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata pracy na podobnym stanowisku,
6) dobra znajomość obsługi pakietu biurowego oraz umiejętność poruszania się w sieci Internet,
7) znajomość przepisów: Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości, Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
8) znajomość szczegółowych zasad rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych,
9) kreatywność, inicjatywa, umiejętność pracy w zespole,
10) łatwość przyswajania wiedzy, chęć podnoszenia kwalifikacji,
11) dyspozycyjność, odpowiedzialność, systematyczność i punktualność.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie ksiąg inwentarzowych majątku szkół i środków trwałych placówek oświatowych (inwentaryzacja – rozliczanie),
2) prowadzenie kartotek materiałowych,
3) obsługa kasowa,
4) prowadzenie kasy,
5) inwentaryzacja kasy,
6) wypłacanie rachunków,
7) wypłacanie wynagrodzeń nauczycielom i pracownikom obsługi szkół,
8) prowadzenie kwitariusza przychodów i wypłat budżetowych,
9) prowadzenie raportów kasowych,
10) prowadzenie rejestracji druków ścisłego zarachowania,
11) prowadzenie inwentaryzacji w szkołach,
12) rozliczanie pod względem finansowym intendentów,
13) prowadzenie i załatwianie innych spraw powierzonych przez Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
2) potwierdzone kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
3) potwierdzone kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
4) kserokopia dowodu osobistego,
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7) zaświadczenie lekarskie,
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 83 pokój Nr 51 lub za pośrednictwem poczty w terminie do 5 listopada 2012 r. do godz. 15.00. Na kopercie powinien być umieszczony dopisek: „Konkurs na stanowisko referenta księgowego”.
Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Inne informacje:
Po upływie terminu składania aplikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stary Dzików zostanie ogłoszona lista kandydatów spełniających wymogi formalne. Z tymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O dokładnym terminie przeprowadzenia w/w rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (
www.starydzikow.pl) oraz na tablicy informacyjnej.

Podstawa prawna:
Art. 7 pkt 4 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referenta księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.10.2012 08:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż