Zarządzenie Nr 52/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30...


Zarządzenie Nr 52/2014
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 czerwca 2014 r.


w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

1. Stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm.);
2. Wykonując obowiązek zawarty w art. 44 ustawy o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 379); oraz
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692),


zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów i jednostek organizacyjnych podległych Wójtowi Urzędu Gminy Stary Dzików odpowiedzialnych za dokonywanie zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 11/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 52/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.09.2014 14:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
25.03.2015 11:08 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
25.03.2015 11:04Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
16.09.2014 14:22 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)
16.09.2014 14:21 Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)