Uchwała Nr 10/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stary Dzików

Uchwała Nr 10/III/2014
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) w zw. z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.)

Rada Gminy w starym Dzikowie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójtowi Gminy - p. Barbarze Małeckiej w następującej wysokości:
1) Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5000,00 zł.
2) Dodatek funkcyjny w kwocie 1700,00 zł.
3) Dodatek specjalny w wysokości 20% łącznie miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego: 1340,00 zł.
4) Dodatek stażowy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie: 1000,00 zł.

§ 2

Wszelkie zmiany w wynagrodzeniu Wójta Gminy wymagają uchwały Rady Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 120/XIX/2012 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stary Dzików Barbary Małeckiej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 04.12.2014r.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 10/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.01.2015 14:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż