Przetarg na budowę remizy strażackiej w m. Stary Dzików

Ogłoszenie nr 62262 - 2017 z dnia 2017-04-10 r.

Stary Dzików: Budowa remizy strażackiej w m. Stary Dzików

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania: nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stary Dzików, krajowy numer identyfikacyjny 65090059400000, ul. ul. T. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-16 631 80 50, e-mail urzad@starydzikow.pl, faks 0-16 631 80 50.
Adres strony internetowej (URL): www.starydzikow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem
(URL): tak
www.starydzikow.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: tak
www.starydzikow.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak
Inny sposób: wersja papierowa
Adres: Urząd Gminy w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 79; 37-632 Stary Dzików
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa remizy strażackiej w m. Stary Dzików
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1.1 Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: budowę obiektu remizy OSP o powierzchni zabudowy 362,0 m2 i kubaturze 1503 m3 oraz wymiarach: dług/szer/wys 25,78m x 18,57m x 6,18m wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. gruntów 1390/1 i 1390/2 w m. Stary Dzików.
Projektowany budynek jest parterowy, niepodpiwniczony o dachu wielospadowym którego pokrycie stanowi blacha trapezowa. Główne wejście do budynku zlokalizowane będzie od strony zachodniej. Projektowany budynek będzie pełnił funkcję remizy ochotniczej straży pożarnej. Zlokalizowano w nim wiatrołap, WC, aneks kuchenny, pomieszczenie socjalne, przedsionek, garaż, magazyn, kotłownie, składzik porządkowy, sanitariaty oraz szatnie czysto-brudną. Obiekt zaprojektowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji o lokalizacji celu publicznego. W zakres ww. inwestycji wchodzą: instalacje i przyłącza sanitarne w tym – instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja c.o. i ciepła technologicznego, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja gazowa, przyłącz wodociągowy i hydrant naziemny DN80, przyłącz kanalizacji sanitarnej i technologicznej, przyłącz gazowy ze zbiornika podziemnego na gaz płynny propan – butan. Instalacje elektryczne w tym – przyłącze energetyczne policznikowe, WLZ – ty i tablice rozdzielcze, instalacja oświetleniowa, gniazd 230 V oraz 400 V,
instalacja odgromowa, instalacja uziemienia zbiornika gazu, pomiary. Zagospodarowanie terenu działki o powierzchni ok. 3669 m2, w tym: utwardzenie terenu, mała architektura, ogrodzenie, ukształtowanie terenu oraz zieleni. Szczegółowy zakres zadania określa: Projekt budowlany Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.
II.5) Główny kod CPV: 45111300-1
Dodatkowe kody CPV:45261000-4, 45421100-5, 45410000-4, 45320000-6, 45311200-8, 45311200-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub
okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/10/2018
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: -że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 1 000 000 zł. (słownie złotych: jeden milion 00/100 zł.) - w przedłożonej informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł ( słownie: jeden milion złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
- Zrealizowanie w okresie pięciu lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres działalności firmy jest krótszy to w tym okresie, przynajmniej 2 robót budowlanych o podobnym zakresie rzeczowym (tj. związanych z: budową budynków kubaturowych z kompletnymi instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi o wartości minimum 450 000,00 zł brutto każda, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w tym minimum jednego zadania polegającego na budowie obiektu budowlanego o kubaturze min. 1 500 m3. Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie protokołu końcowego odbioru robót. Na potwierdzenie tego Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. - że dysponują co najmniej:
- 1 osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
- 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
- 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- Zrealizowanie w okresie pięciu lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres działalności firmy jest krótszy to w tym okresie, przynajmniej 2 robót budowlanych o podobnym zakresie rzeczowym (tj. związanych z: budową budynków kubaturowych z kompletnymi instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi o wartości minimum 450 000,00 zł brutto każda, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w tym minimum jednego zadania polegającego na budowie obiektu budowlanego o kubaturze min. 1 500 m3. Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie protokołu końcowego odbioru robót. Na potwierdzenie tego Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. - że dysponują co najmniej:
- 1 osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
- 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
- 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.
- że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 1 000 000 zł. (słownie złotych: jeden milion 00/100 zł.)
- w przedłożonej informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak
Informacja na temat wadium
Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 30 000.00 złotych – (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.)
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego numer konta: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Odział Stary Dzików nr 53 9094 0006 2001 0000 0039 0007 z dopiskiem „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Stary Dzików”. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych: nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60
Okres gwarancji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
a. termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
- w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego uzasadniony wniosek, pod
warunkiem że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona
- w przypadku wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy (np. pozwolenia na
budowę, zgłoszenia rozpoczęcia robót),
- zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny do dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany. Przedłużenie terminu wykonania umowy lub jej części, może nastąpić o czas niezbędny do
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
b. wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
- zmiany zakresu wykonywanych robót wynikającej z obmiarów powykonawczych.
- zmiana stawki urzędowej podatku VAT.
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany o których mowa w tiret drugi – czwarty, będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku, o którym mowa w tiret trzecie i
czwarte, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS) Wykonawcy. Zmiany wynagrodzenia wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie następują po uzyskaniu akceptacji zamawiającego.
c. zmiany osób realizujących przedmiot umowy. Zmiana osób może być dokonana w
sytuacji:
- na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania powierzonych prac,
- na wniosek Wykonawcy w przypadku: 
- śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego,
- nienależytego wykonywania powierzonych prac, innych obiektywnych okoliczności niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji). Wykonawca ma prawo do zmiany osób pod warunkiem, że udowodni (przedkładając odpowiednie dokumenty), że osoby proponowane posiadają kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania, w wyniku
którego została zawarta niniejsza umowa oraz pisemna zgoda zamawiającego.
2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 26/04/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg na budowę remizy strażackiej w m. Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.04.2017 10:54