Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 6/2018
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2018 rok Nr 186/XLVII/2017 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 18.495 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 3.654 zł
b) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 5 zł
d) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 1.570 zł
e) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 1.631 zł
f) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 5.000 zł
g) w dziale "Rodzina" na kwotę 1.600 zł
h) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 5.035 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 6/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 stycznia 2018 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

 

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 3.654 3.654
  02001 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.654 3.654
  4300 Zakup usług pozostałych 2.000  
  4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.654  
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT)   3.654
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5 5
  40002 Dostarczanie wody 5 5
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5  
  4480 Podatek od nieruchomości   5
3. 600 Transport i łączność 1.570 1.570
  60016 Drogi publiczne gminne 1.570 1.570
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.570
  4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1.570  
4. 750 Administracja publiczna 1.631 1.631
  75011 Urzędy wojewódzkie 1.131 1.131
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1.131
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.100  
  4410 Podróże służbowe krajowe 31  
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   500
  75095 Pozostała działalność 500  
  4220 Zakup środków żywności 500  
5. 852 Pomoc społeczna 5.000 5.000
  85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   5.000
  3110 Świadczenia społeczne   5.000
  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 5.000  
  3110 Świadczenia społeczne 5.000  
6. 855 Rodzina 1.600 1.600
  85504 Wspieranie rodziny 1.600 1.600
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1.600
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.600  
7. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.035 5.035
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.035 5.035
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   5.035
  4270 Zakup usług remontowych 5.000  
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 35  
    Razem 18.495 18.495

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.03.2018 12:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż