Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za czynsz najmu lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 15/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie umorzenia należności pieniężnej za czynsz najmu lokalu mieszkalnego

Na podstawie § 8 w związku z § 5 ust. 1 pkt 5 uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 125/XX/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stary Dzików oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielenia tych ulg (Dz. U. Wojew. Podkarpackiego poz. 1716 z dnia 14.08.2012 r.)

zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Po rozpatrzeniu wniosku ....................................* zam. ....................................* o umorzenie należności za czynsz najmu lokalu mieszkalnego, umarzam:
- należności za miesiące m-ce październik, listopad, grudzień 2017 r. w wysokości 305,10 zł oraz odsetki w kwocie 7,66 zł.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega doręczeniu ....................................*.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 15/2018
z dnia 01.03.2018 r.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2018 r. do Wójta Gminy Stary Dzików wpłynęło podanie ....................................* zam. ....................................* w sprawie umorzenia należności czynszu najmu lokalu mieszkalnego za m-ce październik, listopad i grudzień 2017 r.
W celu zebrania informacji potwierdzających przedstawioną sytuację materialną przez wnioskodawcę tut. Urząd wystąpił do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie o udostępnienie danych osobowych w powyższym zakresie.
Otrzymana informacja z GOPS potwierdza trudną sytuację finansową ....................................* oraz poszczególnych członków rodziny.
Uwzględniając prośbę oraz znajomość sytuacji rodzinnej ....................................* zachodzą przesłanki do umorzenia czynszu na łączną kwotę 305,10 zł oraz odsetek w kwocie 7,66 zł.

* (na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) pominięto imię i nazwisko oraz adres zamieszkania najemcy)

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za czynsz najmu lokalu mieszkalnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.04.2018 11:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
18.04.2018 12:04Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
18.04.2018 12:01Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
18.04.2018 11:56 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)