Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Stary Dzików

Uchwała Nr 220/XXXI/2006

Rady Gminy Stary Dzików

z dnia 22 lutego 2006 r.

 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

na terenie Gminy Stary Dzików

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie

 

Rada Gminy Stary Dzików

uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

 

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Ładu i Porządku Rady Gminy.

  

§ 4

 

Tracą moc uchwały Rady Gminy:

1. Nr 153/XX/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików.

2. Nr 191/XXVI/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr 153/XXVI/2004 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Załącznik
do Uchwały
Rady Gminy w Starym Dzikowie

Nr 220/XXXI/2006 z dnia 22 lutego 2006r.

 

REGULAMIN

UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE STARY DZIKÓW

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików określa:

   1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące:

      a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów,

      b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

      c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

      d) innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami,

   2) rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

   3) częstotliwość i sposób pozbywania się opadów komunalnych z nieruchomości oraz z  terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

   4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczanych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilość odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia są zobowiązane  firmy wywozowe,

   5) obowiązek osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

   6) wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,

   7) obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji i terminy ich przeprowadzania.

 

§ 2

 

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

   1) drodze – należy rozumieć wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, przeznaczony dla ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt,

   2) firmie wywozowej – należy przez to rozumieć zakłady będące gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

   3) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach,

   4) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomością,

   5) nieruchomość - należy przez to rozumieć część powierzchni ziemskiej, stanowiącą odrębny przedmiot własności jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (art. 46 § 1 Kodeksu Cywilnego),

   6) obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności – należy przez to rozumieć obiekty, w których wykonuje się zadania o charakterze użyteczności publicznej, w szczególności urzędy administracji publicznej, zakłady opieki zdrowotnej, szkoły, placówki kulturalno-oświatowe,

   7) selektywnej zbiórce odpadów – należy przez to rozumieć segregację odpadów na takie ich rodzaje, które można umieścić w urządzeniach przeznaczonych do selektywnej zbiórki,

   8) odpady ulegające biodegradacji – rozumie się przez to odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, ze zm.),

   9) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 rok o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jed. Dz. U. Z 2005r. Nr. 236 poz 2008),

   10) zbieraniu odpadów – należy przez to rozumieć każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

   11) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,

   12) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w zrozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o organizacji i hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Z 2002 r. Nr 207, poz. 1762),

 

§ 3

 

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają  osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali ( t.jed. Dz. U. Z 2000r. Nr 80, poz. 903, z póź. zm.), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

  

ROZDZIAŁ II

 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

§ 4

 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości oraz  przyległych chodników przez:

   1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

   2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,

   3) przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli   nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnie ścieków spełniającą wymagania  określone w odrębnych przepisach,

   4) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i pozbywanie się ich zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie,

   5) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej do ruchu pieszych położonej bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych,

   6) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi,

   7) pielęgnowanie zieleńców, kwietników itp. znajdujących się na terenie nieruchomości,

   8) dbałość o ład i estetykę na terenie nieruchomości,

   9) usuwanie drzew lub ich części oraz krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi, mienia lub ruchu drogowego,

   10) likwidowanie źródeł nieprzyjemnych odorów, much i innych tego typu uciążliwości,

   11) usuwanie chwastów, liści, odpadów organicznych z powierzchni nieruchomości, w tym także z miejsc wokół urządzeń do zbierania odpadów lub osłon śmietnikowych oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,

   12) odpady biodegradowalne takie jak: odpady kuchenne, ogrodowe, pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych winny być kompostowane we własnym zakresie w sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich i wykorzystywane jako kompost na własne potrzeby,

   13) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w sposób określony w umowie z firmą wywozową,

   14) usuwanie zanieczyszczeń z pomieszczeń i urządzeń budynków wielolokalowych przeznaczonych do wspólnego użytku,

   15) zabezpieczenie nieruchomości przed wydostawaniem się na tereny przyległe wód opadowych, odpadów oraz innych substancji ciekłych i stałych,

   16) przestrzeganie innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami, uchwalonego odrębną uchwałą Rady Gminy Stary Dzików,

2. Wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1 w pkt 1-5, na terenie budowy należy
do wykonawcy robót budowlanych.

3. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek utrzymania porządku i czystości zgodnie z ust. 1.

4. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzających przystankami komunikacji publicznej oraz jednostek prowadzących działalność handlową usługową i gastronomiczną.

5. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1-4 należy do gminy.

6. Na terenie nieruchomości zabrania się:

   1) spalania odpadów komunalnych, tworzyw sztucznych, gumy odzieży, mebli oraz zaolejonych szmat,

   2) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt,

   3) wrzucanie do pojemników i kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów: śniegu, lodu, gorących popiołów oraz substancji toksycznych, żrących, odpadów przemysłowych, medycznych, weterynaryjnych, gruzu, oraz odpadów niebezpiecznych tj. sprzętu elektrycznego i elektronicznego, akumulatorów i opakowań po środkach ochrony roślin,

   4) mycia pojazdów mechanicznych i innych środków transportowych, na nieruchomościach lub ich częściach takich jak place, podwórka itp. Mycie pojazdów może odbywać się wyłącznie na terenach utwardzonych pod warunkiem, że powstające ścieki nie będą odprowadzane do rowów, rzek, zbiorników wodnych,

   5) doraźne naprawy i regulacje samochodów mogą odbywać się wyłącznie w garażach lub miejscach utwardzonych pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego celu przeznaczonych,

7. Zabrania się:

   1) mycia pojazdów mechanicznych i innych środków transportowych na chodnikach, jezdniach, poboczach dróg i placach publicznych,

   2) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych,

  

ROZDZIAŁ III

 

Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania dotyczące ich rozmieszczania oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym

 

§ 5

 

1. Odpady komunalne mogą być gromadzone w estetycznych, szczelnych i zamkniętych pojemnikach lub kontenerach o pojemności od 0,05 do 10m3 (50 – 110l), przeznaczonych
do danego rodzaju odpadów, dostosowanych do mechanicznego ich opróżniania przez firmę wywozową.

2. Wykorzystywane do selektywnej zbiórki odpadów pojemniki i worki powinny być w sposób trwały i wyraźny oznakowane rodzajem odpadów, do których zbierania służą oraz nazwą i numerem telefonu firmy odpowiadającej za ich opróżnianie.

3. Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne należy oddać do sprzedawcy detalicznego lub wystawiać w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik, ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.

4. Dla okresowo zwiększonych ilości odpadów, lub gdy ustawienie pojemników przy nieruchomości narusza przepisy, do zbierania odpadów komunalnych dopuszcza się odpowiednio przystosowane i oznaczone worki udostępnione przez firmę wywozową, z którą właściciel nieruchomości zawarł umowę.

5. Ilość urządzeń do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz urządzeń do zbierania odpadów posegregowanych, ich wielkość powinna zapewniać zbieranie z terenu nieruchomości przez okres pomiędzy poszczególnymi wywozami.

6. Prowadzący uliczne akcje reklamowe i promocyjne oraz osoby bezpośrednio wykonujące na ich rzecz takie czynności zobowiązani są do usunięcia wydanych ulotek, reklam oraz innych wyrobów rozrzuconych w miejscach publicznych.

 

§ 6

 

1. Właściciel nieruchomości, w uzgodnieniu z firmą wywozową, zobowiązany jest wydzielić w obrębie własnej nieruchomości miejsce na odpady wielkogabarytowe, pojemniki lub kontenery przeznaczone na zbieranie odpadów komunalnych.

2. W przypadku, gdy dojazd do nieruchomości jest utrudniony lub niemożliwy, pojemniki lub kontenery powinny być wystawione w pobliżu przyjezdnych ciągów komunikacyjnych w dni wynikające z harmonogramu wywozu.

  

§ 7

 

1. Na drogach ulicznych i miejscach publicznych odpady gromadzi się w koszach ulicznych oraz w pojemnikach do selektywnej zbiórki.

2. Miejsca publiczne takie jak: ciągi handlowo – usługowe, przystanki komunikacji, są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących obowiązkowo wyposażane w zamocowane stabilnie kosze uliczne.

3. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych, mają pojemność od 0,8m3 do 0,5m3 i kolory przypisane do rodzaju odpadów, na jakie są przeznaczone.

4. Zabrania się wyrzucania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz z działalności handlowej, produkcyjnej i gastronomicznej do koszy ulicznych.

 

§ 8

 

Organizator imprezy masowej, poprzez jednostkę wywozową zapewnia wystarczającą ilość pojemników bądź kontenerów do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, szaletów ruchomych oraz dokonuje uprzątnięcia terenu bezpośrednio po jej zakończeniu. Powyższe dotyczy także usunięcia skutków działalności z terenów przyległych, jeżeli takie występują.

  

ROZDZIAŁ IV

 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 

§ 9

 

1. Wywóz odpadów komunalnych odbywa się według częstotliwości zapewniającej właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

2. Na terenach, na których organizowane są imprezy masowe, zgromadzenia o charakterze publicznym wprowadza się obowiązek usunięcia odpadów niezwłocznie po zakończeniu oczyszczania terenu imprezy.

3. Odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne typu: sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory będą odbierane dwa razy do roku zgodnie z harmonogramem.

4. Wyselekcjonowane odpady budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez firmę wywozową kontenerach i wywożone w zależności od potrzeb.   

5. Właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub firmą wywozową posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi.

   

ROZDZIAŁ V

 

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczanych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilość odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia są zobowiązane firmy wywozowe

 

§ 10

 

1. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

   1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

   2) do 31 grudnia 2015 roku do nie więcej niż 50%,

   3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%,

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.

 

§ 11

 

1. Zgodnie z zapisem Krajowego Planu Gospodarki Odpadami i treścią niniejszego regulaminu firmy wywozowe są zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować spośród odpadów komunalnych na terenie Gminy i poddać odzyskowi oraz recyklingowi ilość odpadów określone w poziomach selekcji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.

W kolejnych latach powinno się zebrać selektywnie z terenu Gminy przeliczając (tys. Mg/rok)

   1) opakowań z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami: w roku 2007 – 0,095,
w roku 2011 – 0,14, w roku 2015 – 0,17,

   2) odpadów wielkogabarytowych: w roku 2007 – 0,034, w roku 2011 – 0,044, w roku 2015 – 0,055,

   3) odpadów budowlanych: w roku 2007 – 0,030, w roku 2011 – 0,060, w roku 2015 – 0,072,

   4) odpadów niebezpiecznych: w roku 2007 – 0,002, w roku 2011 – 0,003, w roku 2015 – 0,008.

  

ROZDZIAŁ VI

 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

 

§ 12

 

1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, a w szczególności nie pozostawiania zwierząt bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się na zewnątrz.

2. Właściciele zwierząt domowych są ponadto zobowiązani do:

   1) prowadzenia psa na smyczy, przy czym psy agresywne powinny posiadać kaganiec,

   2) nie wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, na tereny zabaw, piaskownic dla dzieci itp.

   3) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach i terenach zielonych,

   4) niedopuszczanie do zakłócenia ciszy i spokoju przez zwierzęta (np. uporczywe szczekanie psa),

   5) oznaczenia wejścia na posesję, na której występuje agresywny pies tabliczką ostrzegawczą,

   6) przeprowadzania regularnych szczepień ochronnych zwierząt,

  

ROZDZIAŁ VII

 

Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymania na określonych obszarach 
lub w poszczególnych nieruchomościach

 

§ 13

 

1.  Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolnej są zobowiązane do trzymania tych zwierząt w miejscach do tego przeznaczonych, w sposób nie zagrażający wyrządzeniem szkody oraz zgodnie z zasadami sanitarnymi.

2. Usuwanie nieczystości pozostawionych przez zwierzęta gospodarskie na terenach przeznaczonych do użytku publicznego: place, ulice, drogi, parkingi, zieleńce, chodniki i inne należy do właścicieli lub opiekunów tych zwierząt.

3. Wywożenie obornika, gnojówki i gnojowicy powinno odbywać się w sposób nie powodujący zanieczyszczenia dróg, ulic i placów publicznych.

  

ROZDZIAŁ VIII

 

Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia

 

§ 14

 

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obiekty na terenie Gminy Stary Dzików: budynki wielomieszkaniowe, gospodarcze, obiekty użyteczności publicznej, warsztaty i magazyny.

2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się dwa razy w roku tj. wiosną i jesienią.

3. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielu nieruchomości.

  

ROZDZIAŁ IX

 

Postanowienia końcowe

 

§ 15

 

Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w § 4 ust. 1 sprawuje Wójt Gminy Stary Dzików.

 

§ 16

 

W razie stwierdzenia nie wykonania obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 5 Wójt Gminy Stary Dzików wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku, która podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.jed. Dz. U z 2005r Nr 229 poz. 1954)

  

§ 17

 

1. W przypadku stwierdzenia nie wykonania obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 6 Wójt Gminy Stary Dzików wydaje z urzędu decyzję, w której ustala:

   1) obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych,

   2) wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek opłat obowiązujących na terenie gminy, ustalonych odrębną uchwałą Rady Gminy w Starym Dzikowie,

   3) termin uiszczenia opłat o których mowa w pkt 1,

   4) sposób i termin udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia,

2. Decyzji o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

3. Decyzja o której mowa w ust. 1, jest wydawana na okres 1 roku.

4. Decyzja o której mowa w ust. 1, ulega przedłużeniu w drodze decyzji wydawanej z urzędu, na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji, umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji.

 

§ 18

 

Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi nie wymienionymi w § 9 ust. 4 oraz innymi niż niebezpieczne, a także zasady odzysku lub unieszkodliwiania odpadów regulują odrębne przypisy.

 

§ 19

 

Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym regulaminie podlega karze grzywny w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie o wykroczeniach.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.04.2006 13:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż