Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stary Dzików

Uchwała Nr 245/XXXIII/2006
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 czerwca 2006 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stary Dzików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 85 poz. 729 z późn. zm.) po dokonaniu analizy projektu regulaminu

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:


§ 1

Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stary Dzików stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Ładu i Porządku Rady Gminy.

§ 4

Tracą moc uchwały Rady Gminy:
1. Nr 227/XXXII/2002 z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Gminę Stary Dzików.
2. Nr 157/XXI/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr 227/XXXII/2002 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Gminę Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.   

 

Załącznik do Uchwały
Rady Gminy w Starym Dzikowie
Nr 245/XXXIII/2006
z dnia 21 czerwca 2006 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY STARY DZIKÓW

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)
2. Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U, Nr 85, poz. 729) zwanej w dalszej części Ustawą oraz z przepisów wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2

Celem regulaminu jest określenie praw i obowiązków Urzędu Gminy w Starym Dzikowie, ul. Kościuszki 79 oraz odbiorców usług w tym:
1) minimalny poziom usług świadczony przez Urząd Gminy w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
2) szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,
3) sposób rozliczania w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,
4) warunki przyłączenia do sieci,
5) techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
6) sposób dokonywania odbioru przez Urząd Gminy wykonanego przyłącza,
7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wyprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,
8) standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków,
9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe,

§ 3

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
• odbiorca usług – każdy, kto korzysta z usług wodociągowo - kanalizacyjnych z zakresu zbioro¬wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umowy z Urzędem Gminy w Starym Dzikowie,
• urząd gminy – przedsiębiorstwo wodno kanalizacyjne świadczące usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
• właściciel – oznacza - także posiadacza samoistnego i użytkownika wieczystego,
• urządzenie wodociągowe - ujęcia wód podziemnych, urządzenia służące
do magazynowania i uzdatniania wody, sieci wodociągowe,
• urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne oraz przepompownie ścieków,
• przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym,
• przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku , a w przypadku jej braku - od granicy nieruchomości,
• sieć - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
• wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody , znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,
• urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, będący własnością odbiorcy usług , znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym ,
• woda pitna - woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, gotowania , przygotowywania , pożywienia lub do innych celów w gospodarstwach domowych oraz każdą wodę używaną do produkcji żywności, środków farmaceutycznych i kosmetycznych, a także na potrzeby basenów kąpielowych i pływalni, 
• ścieki bytowe - ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów usługowych , powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych,
• ścieki komunalne - ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, lub mieszaninę ścieków bytowych z wodami opadowym ,
• zbiorowe zaopatrzenie w wodę – działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu
i dostarczaniu wody pitnej, prowadzoną przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie,
• zbiorowe odprowadzanie ścieków — działalność polegająca na odprowadzaniu ścieków komunalnych prowadzoną przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie,
• umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, zawarta pomiędzy odbiorcą usług a Urzędem Gminy w Starym Dzikowie,

Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczonych przez Urząd Gminy oraz obowiązki tego Urzędu Gminy i odbiorcy usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 4

Urząd Gminy ma obowiązek:
1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody
i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,
2) przeprowadzać regularnie wewnętrzną kontrolę jakości wody.
3) jakość dostarczanej wody spełniającą określone w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw zdrowia wymagania dotyczące jakości, stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
4) niezawodne działanie przyłączy wodociągowych do zaworu za wodomierzem głównym lub miejscem przeznaczonym na jego umieszczenie włącznie oraz przyłączy kanalizacyjnych do pierwszej studzienki na przykanaliku, licząc od kanału ulicznego lub, w przypadku jej braku, do granicy posesji odbiorcy usług oraz dokonywać niezbędnych napraw na swój koszt z wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy Odbiorcy.

§ 5

1. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Urząd Gminy oraz nie utrudniający działalności Urzędowi Gminy a w szczególności do:
1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,
2) natychmiastowe powiadomienie Urzędu Gminy o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków,
3) nie zmieniania, bez uzgodnień z Urzędem Gminy, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
4) utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływania zakłócające jego prawidłowego działania oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych,
5) niedokonywania zmian w posiadanych przyłączach i instalacjach wodociągowych, skutkujących pogorszeniem warunków eksploatacji sieci, a w konsekwencji poziomu usług świadczonych przez Urząd Gminy,
6) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
7) poinformowania Urząd Gminy o własnych ujęciach wody oraz instalacjach zasilanych z tych ujęć, w stopniu umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Urząd Gminy oraz ustalania ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji,
8) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie o przyłączeniu do sieci,
9) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Urzędu Gminy wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami Ustawy oraz niniejszego regulaminu,
2. Odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji wodociągowych oraz, z zastrzeżeniem § 4 pkt 4, instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.
3. Odbiorcy nie mogą przemieszczać wodomierza, zakłócać jego funkcjonowania, zrywać umieszczonych na nim plomb i osłon oraz wykorzystywać instalacji wodociągowej do uziemiania urządzeń elektrycznych.

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 6

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między Urzędem Gminy a odbiorcą usług.

§ 7

Urząd Gminy jest zobowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

§ 8

1.Umowa zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
3) praw i obowiązków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
5) dokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń odbiorcy usług w celu przeprowadzenia kontroli,
6) warunków zawartych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
lub zbiorowego odprowadzania ścieków,
7) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za nie dotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
2. Upoważnieni przedstawiciele Urzędu Gminy:
to osoby posiadające aktualne upoważnienie podpisane przez Wójta Gminy określające czynności, których wykonanie wymaga wstępu na teren nieruchomości, w szczególności obejmujące: dokonanie odczytu i sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia pomiarowego i wodomierza głównego lub wodomierzy wielolokalowych, wykonanie prac konserwacyjno-remontowych oraz kontrolę, czy korzystanie z usług jest zgodne z warunkami regulaminu.

§ 9

Umowa, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda lub z którego, mają być odprowadzane ścieki albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 10

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub z zarządcą nieruchomości wspólnej.

§ 11

1. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego Urząd Gminy zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w § 8 i 9, jeżeli:
1) we wszystkich lokalach są zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z Urzędem Gminy,
2) zainstalowane wodomierze spełniają wymagania Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z Urzędem Gminy odnośnie ich typu,
3) możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy,
4) wnioskodawca i Urząd Gminy ustali sposób rozliczeń różnicę wskazań miedzy wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, potwierdzony pisemną zgodą wszystkich osób korzystających z lokali,
5) został uzgodniony i potwierdzony pisemną zgodą wszystkich osób korzystających z lokali, sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłóceń dostaw wody w pozostałych lokalach.

§ 12

Podpisanie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, w związku z przyłączeniem do sieci, następuje po podpisaniu przez strony protokółów z prób i odbiorów wykonanych, w ramach realizacji przyłączy, prac budowlano-montażowych.

§ 13

Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§ 14

W przypadku zmiany odbiorcy usług, następuje wygaśniecie umowy zawartej z dotychczasowym Odbiorcą.

§ 15

Taryfowe ceny i stawki opłat, określane zgodnie z przepisami Ustawy przez Urząd Gminy i zatwierdzane uchwałą Rady Gminy w Starym Dzikowie, nie podlegają ustalaniu w oparciu o umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 16

Integralna część umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków stanowi wniosek o przyłączenie do sieci, składany przez odbiorcę usług przy zawieraniu umowy i aktualizowany każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług, określający charakterystykę zużycia wody oraz rodzaj, ilość, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług, również jakość odprowadzanych ścieków.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 17

Zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wynikają z przepisów art. 27 ustawy oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń:
1) rozliczenia za pobraną wodę i odprowadzone ścieki są prowadzone przez Urząd Gminy z Odbiorcami na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków,
2) ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego,
3) w przypadku zawarcia umów i użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych wodomierzy indywidualnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej z odczytu wodomierza głównego i sumy odczytów tych wodomierzy,
4) w przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody ustala się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy,
5) w przypadku awarii wodomierza do rozliczeń stosuje się średnie zużycie w okresie 6 miesięcy przed awarią, a jeśli nie jest to możliwe - w analogicznym okresie roku ubiegłego lub ustalone jako iloczyn średnio miesięcznego zużycia w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza,
6) ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,
7) w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą ilości wody pobranej z komunalnych, własnych i innych ujęć wody lub określa się ją w umowie,
8) w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość wody zużytej bezpowrotnie uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.

§ 18

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 27 Ustawy:
1) odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 14 dni od daty dostarczenia rachunku,
2) zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty, 3) w przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności,
a na zadanie Odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

§ 19

Ustala się trzymiesięczny okres obrachunkowy dla osób fizycznych oraz jednomiesięczny dla pozostałych odbiorców. W uzasadnionych, określonych w umowie przypadkach opłaty od odbiorców mogą być pobierane z inną  częstotliwością.

Rozdział V

Warunki przyłączania do sieci

§ 20

1. Urząd Gminy jest obowiązany przyłączyć do sieci nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te warunkowane są usytuowaniem nieruchomości oraz zdolnościami dostawczymi istniejącej sieci  wodociągowej oraz zdolnościami przepustowymi  istniejącej sieci kanalizacyjnej.
2. W przypadku gdy nieruchomość odbiorcy usług usytuowana jest w miejscu dla którego, w momencie realizacji przyłącza, uchwalone przez Radę Gminy w Starym Dzikowie zgodnie z wymaganiami § 22 Ustawy, plany rozwoju i modernizacji nie przewidują wyposażenia w urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne, odbiorca może je wybudować a potem przekazać Urzędowi Gminy na warunkach uzgodnionych w umowie o przyłączeniu.
3. Realizację budowy:
1) przyłącza do sieci wodociągowej,
2) przyłącza do sieci kanalizacyjnej,
3) studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
4. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Urząd Gminy a urządzenia pomiarowego odbiorca usług.

§ 21

Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, określonych przez Urząd Gminy, zwanych dalej “warunkami przyłączenia”.

§ 22

1. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może          występować osoba, która ma być przyłączona do sieci, posiadająca tytuł  prawny do korzystania z nieruchomości albo osoba, która korzysta z  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, składa w Urzędzie Gminy wniosek o określenie warunków przyłączenia.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala Urząd Gminy.

§ 23

1. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) określenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystykę zużycia wody,
c) rodzaj i ilość, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakość odprowadzanych ścieków,
d) przeznaczenie wody,
3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności:
a) powierzchnie użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe, inne) w budynkach zasilanych w wodę,
b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,
c) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1,względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 24

1. Urząd Gminy określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 23.
2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.
3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:
1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
2) przepływ obliczeniowy wody i odprowadzanych ścieków lub urządzenia sanitarne i techniczne,  w których zużywana jest woda i odprowadzane są ścieki,
3) wymagania dotyczące:
a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,
b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,
c) jakości odprowadzanych ścieków,
d) termin ważności warunków przyłączenia,

§ 25

Umowa o przyłączenie w szczególności określa:
1) strony zawierające umowę,
2) zakres prac projektowych i budowlano-montażowych oraz prac związanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów końcowych, wykonanych przez strony,
3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia,
4) terminy:
a) zakończenia budowy przyłącza oraz terminy przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych,
b) przeprowadzenia prób końcowych i końcowego odbioru przyłącza,
5) przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
6) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie,
7) inne ustalenia.

§ 25

1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac
 projektowych i budowlano-montażowych.
2. Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, są potwierdzane przez strony w protokółach, których wzory określa Urząd Gminy.

Rozdział VI

Możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 26

1. Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług:
1) w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie, który udostępnia nieodpłatnie wgląd w:
a)studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) regulamin świadczenia usług,
d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
2) w Urzędzie Gminy udostępniającym nieodpłatnie wgląd w:
a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) regulamin świadczenia usług.

Rozdział VII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług,
odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci
kanalizacyjnej ścieków, oraz standardy obsługi odbiorców, a w
szczególności sposoby załatwiania reklamacji i wymiany informacji
dotyczących zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 27

1. Urząd Gminy zobowiązany jest do udzielania odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Urząd Gminy powiadamia Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty o planowanych przerwach
w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości w przypadku:
1) braku wody na ujęciu lub jej zanieczyszczeniu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,
2) konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń, potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych,
3) przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń,
4) uszkodzenia instalacji odbiorczej, grożącego niebezpieczeństwem. Urząd Gminy zwolniony jest z tego obowiązku w przypadku przerw wywołanych awarią lub innym nagłym, nie dającym się przewidzieć zdarzeniem i to w wypadku, gdy przewidywany czas trwania przerw wynosi nie więcej  niż cztery godziny.Za skutki obniżenia poziomu jakości usług wymienione w tym paragrafie Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej.
3. W przypadku przerwy w dostawie wody trwającej dłużej niż 12 godzin Urząd Gminy winno zorganizować dostawy wody środkami obwoźnymi lub wskazać zastępcze punkty poboru wody.
4. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, w szczególności gdy:
1) z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

§ 28

1. Urząd Gminy może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
2) odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych,
2.Urząd Gminy, który odciął dostawę wody, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.
3. Urząd Gminy o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, oraz Odbiorcę usług, co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

§ 29

Jeżeli w wyniku nieprawidłowej eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego własnością Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Urząd Gminy, wzywa on Odbiorcę do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń a w przypadku, gdy takie wezwanie nie jest skuteczne, może okresowo odciąć dopływ wody lub odpływ ścieków i przystąpić do usuwania przyczyn zagrożenia, obciążając Odbiorcę kosztami poniesionymi w związku z tymi pracami. W przypadku odcięcia dopływu wody Urząd Gminy udostępnienia zastępczy punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
i informuje o możliwościach korzystania z tego punktu.

§ 30

Udzielenie informacji na żądanie odbiorców w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody oraz wprowadzanych ścieków następuje niezwłocznie.

§ 31

Urząd Gminy zobowiązany jest do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.

§ 32

1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Urzędu Gminy, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez Wójta Gminy.       
3. Urząd Gminy zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. 

§ 33

W przypadku gdy w wyniku niedotrzymania z powodu zaniedbań przez Urząd Gminy obowiązków, wymienionych w § 4 niniejszego regulaminu, Odbiorca poniósł straty, Urząd Gminy w pełni je zrekompensuje, po ich wcześniejszym udokumentowaniu.

Rozdział VIII

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 34

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez  Urząd Gminy a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 35

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Urzędem Gminy a jednostką straży pożarnej.

§ 36

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalona na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

§ 37

W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje Urzędowi Gminy informacje o ilości wody pobranej.

§ 38

Koszty za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe ponosi Gmina.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 39

Sankcje karne i sprawy nie objęte niniejszym regulaminem regulowane są przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz, U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy

§ 40

Ze względu na zmiany uwarunkowań prawnych realizowanych usług Urząd Gminy przygotuje i dostarczy Odbiorcom, którzy już są podłączeni do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzory nowych umów o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzeniu ścieków oraz niniejszy regulamin.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2006 13:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż