Uchwała Nr 43/VI/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania


Uchwała Nr 43/VI/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 7 marca 2007 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje:
a) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
2) osobie w rodzinie, która wymaga pomocy osób drugich, a rodzina wspólnie zamieszkująca z powodu wieku, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, pracy zawodowej - nie może takiej pomocy zapewnić.

§ 2

Zakres usług, o których mowa w § 1 obejmuje w szczególności:
a) pomoc w czynnościach życia codziennego, tj.: pomoc w jedzeniu, myciu i kąpaniu,
b) zaopatrywanie w artykuły żywnościowe,
c) przyrządzanie posiłków lub dostarczanie gotowych posiłków,
d) utrzymanie w czystości pościeli i bielizny osobistej,
e) palenie w piecu i przynoszenie opału,
f) pielęgnacja, w tym pielęgnacja w czasie choroby zalecana przez lekarza.

§ 3

1. Świadczenie usług opiekuńczych przyznaje się na wniosek osób wymienionych w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, ich przedstawicieli ustawowych lub innych osób za zgodą osoby zainteresowanej jak również z urzędu na wniosek prtacownika socjalnego w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy, zlecenie lekarskie oraz dokument stwierdzający wysokość dochodu.
2. Usługi, o których mowa w ust. 1 przyznaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w formie dezycji administracyjnej zawierającej:
- zakres usług,
- ilość godzin ustaloną w porozumieniu ze świadczeniobiorcą,
- wysokość odpłatności za 1 godzinę usługi,
- sposób i termin odpłatności.

§ 4

Osoby korzystające z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zależności od posiadanego miesięcznego dochodu netto.

§ 5

1. Zwalnia się całkowicie od opłat za przyznane usługi opiekuńcze, jeżeli dochód osoby samotnej, samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie nie przekracza dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
2. Osoby niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1 ponoszą wydatki za usługi opiekuńcze na zasadach określonych wg tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się opłatę za 1 godzinę świadczonych usług opiekuńczych - kwotę 8 zł.

§ 7

1. Należność za świadczone usługi świadczeniobiorca wpłaca na konto Gminy w Sarym Dzikowie każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczone były usługi.
2. W sczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek świadczeniobiorcy poparty wnioskiem pracownika socjalnego, może on zostać częściowo lub całkowicie zwolniony z ponoszenia odpłatności na czas określony, zwłaszcza ze względu na:
a) udokumentowany fakt ponoszenia znacznych wydatków na zakup lekarstw, środków opatrunkowych, art. higienicznych, sprzętu rehabilitacyjnego - w przypadku osób samotnych opatrunkowych przewlekle chorych,
b) nadmierne wydatki z przyczyn losowych, powodujące znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej.

§ 8

Zwolnień z odpłatności dokonuje się na czas określony w decyzji wydanej na podstawie wywiadu środowiskowego udokumentowanego dokumentacją uzasadniającą zwolnienie z odpłatności.

§ 9

Wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej podlega weryfikacji zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

§ 10

Wykonanie uchwały zleca się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie.

§ 11

Traci moc Uchwała 97/XIII/95 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 29 grudnia 1995 r.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicy ogłoszeń.

 

Załącznik
do Uchwały Nr 43/VI/2007
rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 7 marca 2007 r.

a) Osoby samotne i samotnie gospodarujące:

Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy wyrażony w %

 Wysokość odpłatności w stosunku do kosztu usługi wyrażona w %

do 100 %

0

101 % - 150 %

10

151 % - 200 %

20

201 % - 250 %

30

251 % - 300 %

50

powyżej 300 %

100

b) Osoby zamieszkujące z rodziną:

Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy wyrażony w %

Wysokość odpłatności w stosunku do kosztu usługi wyrażona w %

do 100 %

0

101 % - 150 %

15

151 % - 200 %

30

201 % - 250 %

40

251 % - 300 %

50

301 % - 350 %

80

powyżej 350 %

100

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 43/VI/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2007 08:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
14.03.2011 12:55 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)