x 
Drukuj
Zbigniew Broź 23.02.2015 14:12

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na wykonanie usługi szkoleniowej – kursów zawodowych, doradztwa zawodowego, warsztatów kompetencji społecznych i warsztatów psychologicznych dla 3...

­

Stary Dzików 23.02.2015r

PS.271-1.1.2015                                                                     

                                               ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM DZIKOWIE na podstawie art.92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm) informuje że w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Wykonanie usługi szkoleniowej – kursów zawodowych, doradztwa zawodowego, warsztatów kompetencji  społecznych i warsztatów psychologicznych dla  3 beneficjentów ostatecznych projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Stary Dzików” realizowanych w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 Poddziałnie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

wybrał do realizacji zamówienia firmę :

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lubaczowie

ul. Rynek 25 ; 37 – 600 Lubaczów

za kwotę netto – 8 850,00zł

                 brutto – 8 850,00 zł

Ofertę wybrano jako najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

Oferty:

oferta nr 1 -  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lubaczowie;  ul. Rynek 25;  37 – 600 Lubaczów

Oferta otrzymała następującą łączną punktację :

  • oferta nr 1                300 pkt.

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy.

Zamawiający w dniu 23.02.2015r przesłał Wykonawcy informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W postepowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy. W związku z tym umowa może zostać zawarta przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

                                                                                       Barbara Żyła

                                                                                      Kierownik GOPS

                                                                                  ___________________________

                                                                                     (imię i nazwisko)

                                                                       podpis przedstawiciela zamawiającego

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.09.2016 08:04 Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
26.01.2016 11:34 Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
23.02.2015 14:12 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)