x 
Drukuj
Zbigniew Broź 26.03.2015 09:33

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na remont i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Stary Dzików

­

Stary Dzików 25.03.2015r

271.4.2015

                                                                                

                                    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm.)  GMINA STARY DZIKÓW informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na:

REMONT I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE STARY DZIKÓW” 

wybrała do realizacji zamówienia firmę :

Sanitex Sp. z o.o.
Tryńcza 120
37-204 TRYŃCZA
cena ofertowa:    
netto        849 498,56 zł
                         brutto   1 044 883,23 zł

Ofertę wybrano jako najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

Oferty:

nr 2 – Sanitex Sp. z o.o. Tryńcza 120; 37-204 Tryńcza

Oferty otrzymały następującą łączną punktację :

  • oferta nr 2            300  pkt.

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych  ( tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w postępowaniu proponuje się odrzucić :

oferta nr 1 -  TECHBUD Kamil Łuczyszyn ul. Kniaziewicza 19; 37-620 Horyniec-Zdrój– oferta niezgodna z warunkami określonymi w SIWZ  - błędnie wykonano kosztorys ofertowy poprzez :

- w kosztorysie na „budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Cewków nie ujęto poz. 1.16 Inwentaryzacja powykonawcza

- w kosztorysie na „przebudowa sieciowych pompowni ścieków”

- nie ujęto poz. d.9.d.1 demontaż armatury na pionach tłocznych
- w poz. 10.d.1 powinno być 22 szt.  jest 18 szt
- w poz. 11.d.1  powinno być 1 kpl jest 22 kpl
- w poz. 12.d.1 powinno być 3 krotność 0,5m  jest 1 krotność 0,5m
- w poz. 13.d.1 powinno być 12 szt jest 3 szt.

Zamawiający w dniu 25.03.2015r przesłał Wykonawcy informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu odrzucono ofertę oraz wykluczono  wykonawcę. W związku z tym umowa może zostać zawarta po upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.09.2016 08:04 Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
26.01.2016 11:34 Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
14.04.2015 09:25 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
26.03.2015 09:33 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)