Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr R/…………….

 

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

Podstawa prawna

art.18 ust 2 pkt 9 lit a.ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr142 poz.1591 ze zmianami)

art.13 ust. 1, art. 28 ust. 1 i 2,art.37 ust.1,art. 38 ust. 1 i 2,art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)

$ 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.

w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań

 na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108)

 

Sposób załatwienia sprawy

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o sprzedaż nieruchomości sporządzony samodzielnie, zawierający następujące elementy:

-imię i nazwisko wnioskodawcy

-adres wnioskodawcy

-nr i powierzchnie nieruchomości

-położenie nieruchomości

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

Procedura sprzedaży przetargowej trwa kilka miesięcy w zależności od stopnia  skomplikowania sprawy

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilno-prawnym i dochodzi do skutku  w wyniku złożenia

oświadczenia woli

Komórka odpowiedzialna

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Inne informacje

Złożenie wniosku skutkuje rozpoczęciem poniższej procedury:

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości

komunalnej.

Ustalenie przez rzeczoznawcę majątkowego wartości nieruchomości.

Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35  ust. 1 i 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami.

Rozpatrzenie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo

w nabyciu nieruchomości.

Ogłoszenie przetargu (ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości).

Przeprowadzenie przetargu przez Komisję Przetargową.

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu.

Podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego informacji o wyniku przetargu.

Zawiadomienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o terminie

i miejscu zawarcia umowy sprzedaży do 21 dnia od dnia  rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia. W zawiadomieniu zamieszcza się informację, że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży.

 

 

 

Opracował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.05.2010 09:56
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.05.2010 09:56

Rejestr zmian dokumentu