Uchwała Nr 72/IX/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 10 sierpnia 2007 r.

w sprawie nabycia nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Nabyć odpłatnie nieruchomość położoną na terenie wsi Ułazów na cele gospodarki leśnej.
Szczegóły określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/IX/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 10 sierpnia 2007 r.

Lp

Nr działki

Pow. (ha)

Położenie 

 Przeznaczenie nabywanej nieruchomości

1.

1304/1

0,35

w. Ułazów gm. Stary Dzików 

Teren przeznaczony na cele gospodarki leśnej

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 72/IX/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.04.2011 14:23
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.04.2011 14:23

Rejestr zmian dokumentu