Uchwała Nr 76/X/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 września 2007 r.

w sprawie wstrzymania realizacji wydatków objętych wieloletnim programem inwestycyjnym w 2007 roku w Gminie Stary Dzików p.n. "Rozwój Edukacyjny i Sportowy Gminy - II Etap"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 166 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wstrzymuje się w 2007 roku realizację wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą "Rozwój Edulacyjny i Sportowy Gminy - II Etap" w kwocie 500.000 zł na zadaniu "Budowa sali gimnastycznej w Starym Dzikowie".
2. W związku z wstrzymaniem wieloletniego programu inwestycyjnego określonego w § 1, zmiany w budżecie gminy dokonane zostaną w odrębnej uchwale.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 76/X/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wstrzymania realizacji wydatków objętych wieloletnim programem inwestycyjnym w 2007 roku w Gminie Stary Dzików p.n. "Rozwój Edukacyjny i...
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.04.2011 08:23
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.04.2011 08:23

Rejestr zmian dokumentu