Uchwała Nr 77/X/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 września 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2007 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 oraz art. 188 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 372.000 zł z następujących źródeł:
a) sprzedaż drewna z lasów komunalnych - 106.000 zł
b) dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 180.000 zł
c) dotacja z WFOŚiGW na zakup samochodu strażackiego - 30.000 zł
d) dotacja z ZOSP RP na zakup samochodu strażackiego - 35.000 zł
e) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na remont dróg - 21.000 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 623.900 zł z przeznaczeniem na:
a) podatek VAT od sprzedaży drewna - 50.000 zł
b) zakup usług leśnych - 45.000 zł
c) remonty dróg - 301.000 zł
- remont drogi p.n. "Polska Droga" nr 2204 - 115.000 zł
- remont drogi p.n. "Za cmentarzem" nr 2148 i "Koło Lipnickiego" nr 2195 w Starym Dzikowie - 100.000 zł
- remont drogi w Moszczanicy - 71.500 zł
- remont drogi w Starym Dzikowie (boczna ul. Cieszanowskiej) - 14.500 zł
d) wykonanie nawierzchni parkingu w Nowym Dzikowie - 11.500 zł
e) zakup wiaty przystankowej w Ułazowie - 4.400 zł
f) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 4.000 zł
g) zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych - 5.000 zł
h) zakup sprzętu dla OSP (agregat prądotwórczy, drabina pożarnicza) - 6.000 zł
i) diety dla strażaków - 2.000 zł
j) zakup usług dla OSP - 2.000 zł
k) zakup samochodu strażackiego - 87.000 zł
l) promocję gminy - 6.000 zł
m) wymianę okien w budynku UG - 37.000 zł
n) wymianę okien w Zespole Szkół w Cewkowie - 63.000 zł
3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 500.000 zł na zadaniach:
a) budowa sali gimnastycznej w Starym Dzikowie - 500.000 zł
4. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określają załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę 248.100 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Budżetowej Rady Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 77/X/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.04.2011 08:44
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.04.2011 09:19