Uchwała Nr 79/XI/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 14 listopada 2007 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 77/X/2007 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dn. 26 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 oraz art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXVI/6165/2007 z dnia 10 października 2007r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 77/X/2007 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 pkt 1:
a) kwotę 372.000 zł zastępuje się kwotą 337.000 zł
b) skreśla się lit. d)
2. W § 1 pkt 2:
a) kwotę 623.900 zł zastępuje się kwotą 837.000 zł
b) w lit. a) kwotę 50.000 zł zastępuje się kwotą 70.000 zł
c) w lit. b) kwotę 45.000 zł zastępuje się kwotą 65.000 zł
d) w lit. k) kwotę 87.000 zł zastępuje się kwotą 52.000 zł
e) dodaje się lit. o) w brzmieniu: "wykonanie projektów w ramach odnowy centrum wsi Nowy Dzików i Cewków - 110.000 zł"
f) dodaje się lit. p) w brzmieniu: "wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych w Cewkowie i Ułazowie - 70.000 zł"
g) dodaje się lit. r) w brzmieniu: "remont budynku Urzędu Gminy w Starym Dzikowie - 28.100 zł"
3. Skreśla się § 2.

§ 2

1. W załączniku Nr 1 do uchwały:
a) w dziale 600 rozdział 60016 § 2710 zastępuje się rozdziałem 60017 "Drogi wewnętrzne" § 2440 "Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych"
b) w dziale 754 rozdział 75412 skreśla się § 6290
2. W załączniku Nr 2 do uchwały:
a) w dziale 020 rozdziale 02001 kwotę 95.000 zł zastępuje się kwotą 135.000 zł, w § 4300 kwotę 45.000 zł zastępuje się kwotą 65.000 zł i w § 4530 kwotę 50.000 zł zastępuje się kwotą 70.000 zł
b) w dziale 600 kwotę 321.900 zł zastępuje się kwotą 501.900 zł, w rozdziale 60016 kwotę 102.500 zł zastępuje się kwotą 75.000 zł, skreśla się § 4270 oraz dodaje się § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" na kwotę 70.000 zł
c) w dziale 600 dodaje się rozdział 60017 "Drogi wewnętrzne" § 4270 "Zakup usług remontowych" w kwocie 86.000 zł
d) w dziale 600 w rozdziale 60095 kwotę 4.400 zł zastępuje się kwotą 125.900 zł, dodaje się § 4270 "Zakup usług remontowych" w kwocie 11.500 zł oraz § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 110.000 zł
e) w dziale 750 kwotę 43.000 zł zastępuje się kwotą 71.100 zł, w rozdziale 75023 kwotę 37.000 zł zastępuje się kwotą 65.100 zł, w § 4270 kwotę 37.000 zł zastępuje się kwotą 65.100 zł
f) w dziale 754 kwotę 97.000 zł zastępuje się kwotą 62.000 zł, w rozdziale 75412 kwotę 97.000 zł zastępuje się kwotą 62.000 zł, w § 6060 kwotę 87.000 zł zastępuje się kwotą 52.000 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 79/XI/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr 77/X/2007 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dn. 26.09.2007r. w spr. zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2007r.
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.04.2011 09:53
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.04.2011 09:53

Rejestr zmian dokumentu