Uchwała Nr 80/XI/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2007 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 oraz art. 188 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 974 zł z następujących źródeł:
a) część równoważąca subwencji ogólnej - 974 zł
2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 29.279 zł z następujących źródeł:
3. Zmniejsza się wydatki budżetu w dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 17.000 zł
4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 45.305 zł z przeznaczeniem na:
a) diety dla radnych - 15.685 zł
b) zakup działki leśnej - 8.500 zł
c) zakup materiałów do wykonania ogrodzenia na cmentarzu w Ułazowie - 4.120 zł
d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli - 17.000 zł
5. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 80/XI/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.04.2011 13:40
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.04.2011 13:51