Uchwała Nr 81/XI/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 i 2a, art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Przeznaczyć do zbycia nieodpłatnie nieruchomości położone we wsi Ułazów gm. Stary Dzików na rzecz Powiatu Lubaczowskiego działki nr ewid. 1413/5, 931/1, 787/3, 1231/2, 1231/3, 1222/2, 649/3, 1113/1, 754, 1012, 1515, 852, 946/3 - pod drogi publiczne.

§ 2

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 81/XI/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.04.2011 19:46
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.04.2011 19:46

Rejestr zmian dokumentu