Uchwała Nr 86/XI/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Ułazów

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami wsi Ułazów

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

W Statucie Sołectwa Ułazów stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 93/XI/2003 z dnia 19 września 2003 r. w rozdziale III Gospodarka finansowa sołectwa w § 7 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:
1. tiret 4 otrzymuje brzmienie:
"- wydatki związane z realizacją zadań oświatowych"
2. dodaje się tiret 5 w brzmieniu:
"- dofinansowanie działalności organizacji i stowarzyszeń działających na terenie wsi".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 86/XI/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Ułazów
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.04.2011 20:11
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.04.2011 20:11

Rejestr zmian dokumentu