Uchwała Nr 91/XII/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 listopada 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2007 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 oraz art. 188 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 30.000 zł, w tym z następujących źródeł:
a) rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej - 30.000 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 26.693 zł z następujących źródeł:
a) zakup usług w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - 15.000 zł
b) zakup materiałów w dziale "Transport i łączność" - 4.392 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - 2.801 zł
d) różne opłaty i składki w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - 4.500 zł
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 56.693 zł z przeznaczeniem na:
a) wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej – 4.000 zł,
b) zakup materiałów potrzebnych do utrzymania obiektów sportowych – 370 zł,
c) wypłaty diet dla sędziów piłkarskich – 1.500 zł,
d) zakup wyposażenia dla drużyn sportowych – 500 zł,
e) zakup usług transportowych dla drużyn sportowych - 3.630 zł,
f) zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Ułazów – 4.392 zł,
g) zakup wyposażenia strażackiego - 3.000 zł,
h) zakup materiałów do remontu remizy OSP w Cewkowie - 6.500 zł,
i) wynagrodzenia nauczycieli - 30.000 zł,
j) zakup drabiny strażackiej - 2.801 zł.
4. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 91/XII/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.04.2011 13:12
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.04.2011 13:29