Uchwała Nr 92/XIII/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2007 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184 oraz art. 188 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 260.647 zł, w tym z następujących źródeł:
a) rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej - 8.183 zł,
b) odszkodowanie od PGNiG S.A. Oddział w Sanoku - 75.000 zł,
c) dotacja z PFRON w Rzeszowie - 35.414 zł,
d) podatek od nieruchomości - 115.000 zł,
e) sprzedaż drewna z lasów komunalnych - 27.050 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 92.025 zł z następujących zadań:
a) zakup usług w dziale "Ochrona zdrowia" - 4.325 zł
b) wykonanie projektu przebudowy dróg gminnych w dziale "Transport i łączność" - 70.000 zł
c) spłata odsetek od kredytów w dziale "Obsługa długu publicznego" - 17.700 zł
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 352.672 zł z przeznaczeniem na:
a) zakup projektora dla Zespołu Szkół w Cewkowie – 4.325 zł,
b) dokończenie elewacji budynku OSP w Cewkowie – 10.000 zł,
c) zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół w Cewkowie – 8.000 zł,
d) wypłatę dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli – 27.000 zł,
e) wypłatę odpraw dla nauczycieli - 111.559 zł,
f) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników szkół – 54.624 zł,
g) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 7.750 zł,
h) prace związane z przygotowaniem terenu pod wiatę przystankową w m. Ułazów - 1.300 zł,
i) zakup i montaż okien w GOPS - 2.700 zł,
j) zakup usług w Urzędzie Gminy - 15.000 zł,
k) zakup materiału do remontu dróg wewnętrznych - 75.000 zł,
l) wypłatę świadczeń w ramach programu PFRON "Uczeń na wsi" - 35.414 zł
4. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 92/XIII/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.04.2011 13:49
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.04.2011 14:16