Uchwała Nr 157/XXV/2013
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 16 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Uchwalić Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 157/XXV/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
01.07.2013 10:14
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
01.07.2013 10:14

Rejestr zmian dokumentu