Uchwała Nr 194/XXXI/2013
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzików w Aspekcie Współpracy Ponadregionalnej na lata 2013-2020"

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Stary Dzików w Aspekcie Współpracy Ponadregionalnej na lata 2013-2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 111/XVII/2000 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 18 kwietnia 2000 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzików.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik: Strategia (11,9 MB)

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 194/XXXI/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzików w Aspekcie Współpracy Ponadregionalnej na lata 2013-2020"
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.07.2013 12:02
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.07.2013 12:34

Rejestr zmian dokumentu