ZASADY OGÓLNE SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH


Podstawa prawna składania oświadczeń majątkowych

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) - art. 24h do 24l
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. z 2017 r. poz. 2020)

Zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych

Oświadczenie majątkowe składają:
- radny - przewodniczącemu rady gminy,
- wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,
- zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi.

Rodzaje oświadczeń majątkowych oraz terminy ich składania

Pierwsze - składane w terminie 30 dni od dnia, odpowiednio, złożenia ślubowania, powołania na stanowisko, zatrudnienia lub udzielenia upoważnienia. Do pierwszego oświadczenia majątkowego należy dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzona była przed dniem, odpowiednio, złożenia ślubowania, wyboru, powołania lub zatrudnienia.
Kolejne - składane co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
Końcowe - składane w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę, a w przypadku radnego i wójta na 2 miesiące przed upływem kadencji.

Konsekwencje niezłożenia w terminie oświadczenia majątkowego

Niezłożenie oświadczenia majątkowego - w terminie opisanym powyżej, pomimo otrzymania wezwania do niezwłocznego złożenia oświadczenia majątkowego i upływu dodatkowego terminu wyznaczonego na jego złożenie - przez:
1) radnego lub wójta - powoduje wygaśnięcie mandatu w trybie odpowiednio art. 383 lub art. 492 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),
2) zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu wójta - powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie majątkowe, do dnia jego złożenia.
A ponadto:
- Jeżeli skarbnik gminy nie złoży w terminie oświadczenia majątkowego, rada gminy odwołuje go, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia,
- Jeżeli sekretarz gminy, zastępca wójta, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta  nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego,  właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia majątkowego.

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:
1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych.
2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.
3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 zł.
4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

Wypełnianie oświadczenia majątkowego

1. Osoba składająca oświadczenie majątkowe zobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.
3. Osoba składająca oświadczenie majątkowe obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku osobistego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy  majątku w kraju i za granicą.
5. W dziale VIII oświadczenia majątkowego należy bezwzględnie wykazać dochody uzyskane w roku poprzednim, oddzielne z każdego tytułu.

Składanie oświadczenia majątkowego

1. Oświadczenie majątkowe składa się w dwóch oryginalnych egzemplarzach podmiotom wskazanym w dziale II niniejszych zasad.
2. Do składanego oświadczenia majątkowego dołącza się dwie kopie lub kserokopie swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT wraz z załącznikami)  za rok poprzedni i jego korektą.
3. Oświadczenie majątkowe wypełniane pismem maszynowym lub przy pomocy komputera, po jego wydrukowaniu,  dodatkowo parafuje się na każdej stronie.

Analiza oświadczeń majątkowych

1. Złożone oświadczenia majątkowe poddawane są analizie, której dokonują:
1) podmioty, którym te oświadczenia złożono, tj. przewodniczący rady, wójt oraz wojewoda,
2) urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.
2. Podmioty dokonujące analizy są uprawnione do porównania treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT).
3. Urząd skarbowy analizując oświadczenie majątkowe uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie.
4. Oświadczenia majątkowe przechowuje się przez 6 lat.
5. Jeżeli w wyniku analizy oświadczenia majątkowego powstaje podejrzenie, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.
6. W przypadku odmowy wszczęcia kontroli oświadczenia majątkowego, podmiotowi, który złożył wniosek w tej sprawie przysługuje odwołanie do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.
7. Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 z późn. zm.) dotyczące kontroli oświadczeń majątkowych osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
8. Podmioty dokonujące analizy oświadczeń majątkowych, tj. przewodniczący rady, wójt, wojewoda i właściwy urząd skarbowy, w terminie do dnia 30 października każdego roku przedstawiają radzie gminy informację o:
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,
3) działaniach podjętych w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

Jawność oświadczenia majątkowego

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zasady składania, wzory i instrukcja wypełniania oświadczeń majątkowych
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
17.02.2014 13:01
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.12.2018 11:12

Rejestr zmian dokumentu

10.12.2018 11:12 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
10.12.2018 11:12 Dodano załącznik "Wzór oświadczenia wójta, zastępcy
wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i
członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz
osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta"

(Zbigniew Broź)
10.12.2018 11:12 Dodano załącznik "Wzór oświadczenia majątkowego radnego
gminy"

(Zbigniew Broź)
10.12.2018 11:09 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
10.12.2018 11:09 Usunięto załącznik Wzór oświadczenia wójta, zastępcy
wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i
członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz
osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

(Zbigniew Broź)
10.12.2018 11:09 Usunięto załącznik Wzór oświadczenia majątkowego
radnego gminy

(Zbigniew Broź)
10.04.2018 08:09 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
10.04.2018 08:09 Dodano załącznik "Wzór oświadczenia majątkowego radnego
gminy"

(Zbigniew Broź)
10.04.2018 08:09 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
10.04.2018 08:08 Usunięto załącznik Wzór oświadczenia majątkowego
radnego gminy

(Zbigniew Broź)
08.11.2017 11:21 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
08.11.2017 11:20 Dodano załącznik "Wzór oświadczenia wójta, zastępcy
wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i
członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz
osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta"

(Zbigniew Broź)
08.11.2017 11:20 Dodano załącznik "Wzór oświadczenia majątkowego radnego
gminy"

(Zbigniew Broź)
08.11.2017 11:20 Usunięto załącznik Wzór oświadczenia majątkowego
radnego gminy

(Zbigniew Broź)
08.11.2017 11:20 Usunięto załącznik Wzór oświadczenia wójta, zastępcy
wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i
członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz
osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

(Zbigniew Broź)
08.11.2017 09:40 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
23.08.2017 09:51 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
23.08.2017 09:50 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
23.08.2017 09:49 Dodano załącznik "Wzór oświadczenia wójta, zastępcy
wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i
członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz
osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta"

(Zbigniew Broź)
23.08.2017 09:49 Usunięto załącznik Wzór oświadczenia wójta, zastępcy
wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i
członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz
osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

(Zbigniew Broź)
23.08.2017 09:49 Dodano załącznik "Wzór oświadczenia majątkowego radnego
gminy"

(Zbigniew Broź)
23.08.2017 09:48 Usunięto załącznik Wzór oświadczenia majątkowego
radnego gminy

(Zbigniew Broź)
23.08.2017 09:47 Dodano załącznik "Instrukcja wypełniania oświadczenia
majątkowego"

(Zbigniew Broź)
23.08.2017 09:46 Usunięto załącznik Instrukcja wypełniania oświadczenia
majątkowego

(Zbigniew Broź)
23.08.2017 09:08 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
23.03.2017 11:56 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
23.03.2017 11:56 Dodano załącznik "Wzór oświadczenia majątkowego radnego
gminy"

(Zbigniew Broź)
23.03.2017 11:55 Usunięto załącznik Wzór oświadczenia majątkowego
radnego gminy

(Zbigniew Broź)
17.02.2014 13:08 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
17.02.2014 13:05 Dodano załącznik "Wzór oświadczenia wójta, zastępcy
wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i
członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz
osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta"

(Zbigniew Broź)
17.02.2014 13:05 Dodano załącznik "Wzór oświadczenia majątkowego radnego
gminy"

(Zbigniew Broź)
17.02.2014 13:05 Dodano załącznik "Instrukcja wypełniania oświadczenia
majątkowego"

(Zbigniew Broź)
17.02.2014 13:01 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)