Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie
w zakresie szkód łowieckich

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że:
1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stary Dzików, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików, tel. 16 631-80-50, e-mail: urzad@starydzikow.pl  
2)    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl
3)    Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.). Dane będą przetwarzane w celu obsługi wniosków o szacowanie szkód łowieckich i sporządzania protokołów z szacowania szkód.
4)    Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dzierżawcy obwodu łowieckiego. Mogą być też udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy Prawo łowieckie podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.
5)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6)    Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7)    Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i do cofnięcia zgody na przetwarzanie (jeżeli była udzielona).
8)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z realizacją obowiązków Administratora wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie i wynika z art. 46 ust. 3 i 4 w/w ustawy.
9)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie w zakresie szkód łowieckich
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.08.2018 13:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.01.2021 09:41

Rejestr zmian dokumentu