Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie
w zakresie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Stary Dzików, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików, adres e-mail: urzad@starydzikow.pl, nr tel. 16 631 80 50.

2. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji dane będą przetwarzane w celu wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

b. poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie dane osobowe będą przetwarzane w celu przymusowego jej ściągnięcia w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

c. zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym o archiwizacji.

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,  podmiotom,  z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu, a także  podmiotowi odbierającemu odpady komunalne. Ponadto dane mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe.

7. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wymogiem ustawowym. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami Wójt Gminy w drodze decyzji określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie w zakresie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.08.2018 13:21
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
19.02.2021 11:05

Rejestr zmian dokumentu