Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie
w zakresie sprzedaży gminnych nieruchomości rolnych


Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że:
- Gmina Stary Dzików, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików, tel. 16 631-80-50, e-mail: urzad@starydzikow.pl jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzane będą w celu prawidłowego przeprowadzenia niniejszego postępowania administracyjnego.
- Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i do cofnięcia zgody na przetwarzanie (jeżeli była udzielona).
- Podanie danych osobowych w celu realizacji niniejszego postępowania jest obowiązkowe na podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405).
- Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
- W Gminie Stary Dzików wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl
- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ww. ustaw podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie w zakresie sprzedaży gminnych nieruchomości rolnych
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.10.2018 09:55
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.01.2021 09:47

Rejestr zmian dokumentu