Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z transmisją i utrwalaniem obrad sesji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że obrady Rady Gminy są transmitowane i nagrywane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, co jest obowiązkiem Gminy określonym w art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Gmina Stary Dzików, reprezentowana przez Wójta Gminy, z siedzibą przy ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązku zapewnienia jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są osoby oglądające transmisję obrad oraz osoby odtwarzające nagranie z sesji w Internecie.

Dane osobowe Administrator może przekazać upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.

Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe, w związku z realizowaniem transmisji i upublicznianiem nagrań za pośrednictwem internetowego serwisu www.youtube.com, mogą być przekazywane do państw trzecich.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z transmisją i utrwalaniem obrad sesji Rady Gminy
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.02.2019 14:04
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.01.2021 09:47

Rejestr zmian dokumentu