Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie
w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stary Dzików, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików, tel. 16 631-80-50, e-mail: urzad@starydzikow.pl  
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018r. poz. 799 ze zm.), „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009r. (Monitor Polski 2009r. nr 50 poz. 735) zmienionej uchwałą nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010r. (Monitor Polski 2010r. nr 33 poz. 481) oraz uchwale Rady Gminy Stary Dzików Nr 148/XXIII/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików na lata 2012-2032", na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz ich transportem i unieszkodliwieniem.
4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe; niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia – pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, który wynosi 5 lat.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie firma wykonująca prace obejmujące demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu ogłoszonego przez Gminę Stary Dzików.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
10. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Starym Dzikowie w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.07.2019 13:23
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.01.2021 09:48

Rejestr zmian dokumentu