Zarządzenie Nr 21/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)  –

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Upoważniam pracownika Urzędu Gminy w Starym Dzikowie Tadeusza Nieckarza – Inspektora do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania oraz do wydawania i podpisywania zaświadczeń o prawie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

2. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 upoważnia do:

1) przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

2) sprawdzenie, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, czy wniosek, o którym mowa pkt 1 nie posiada wad i czy został złożony w terminie,  

3) występowania do wyborcy z wezwaniem usunięcia wad we wniosku, o którym mowa w pkt 2,

4) sporządzaniu aktu pełnomocnictwa do głosowania,

5) przyjmowania oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa i sporządzaniu protokołu potwierdzającego cofnięcie pełnomocnictwa,

6) prowadzenia wykazu sporządzonych pełnomocnictw, o których mowa w pkt 4.

7) wydawania i podpisywania zaświadczeń o prawie do głosowania.

§ 2

W ramach kompetencji określonej w ust. 1 Pan Tadeusz Nieckarz jest upoważniony do odmowy sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania, jeśli wniosek o sporządzenie aktu nie spełnia ustawowych warunków.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.03.2020 09:21
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.03.2020 09:21

Rejestr zmian dokumentu