Zarządzenie nr 97/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 5 października 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Na podstawie załącznika Nr 7 (Instrukcja inwentaryzacyjna) do Zarządzenia Nr 95/2017 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w związku z art. 26 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.)

zarządzam:

1) Przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie wg stanu na dzień 31.12.2021 r., zgodnie z planem inwentaryzacji stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) Inwentaryzacja przeprowadzona będzie w okresie od 01.12.2021 r. do 15.01.2022 r.
3) Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
Tadeusz Nieckarz - przewodniczący Komisji
Iwona Czerniak - członek Komisji
4) Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:
a) drogą spisu z natury na arkuszach spisowych:
- środki trwałe, z wyjątkiem tych, do których dostęp jest utrudniony oraz gruntów i dróg
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie)
- materiały: surowiec drzewny, rury, kręgi betonowe
- obce środki trwale, będące własnością innych jednostek (na odrębnych arkuszach spisowych)
- druki ścisłego zarachowania
- gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe złożone jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy
b) w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów (wg stanu na dzień 30.11.2021 r.)
- należności, z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, publicznoprawnych, należności od pracowników oraz osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych
- środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych
- własne składniki majątkowe użyczone innym jednostkom
- kredyty i pożyczki
c) w drodze weryfikacji sald
- środki trwałe do których dostęp jest utrudniony (rurociągi, budowle podziemne)
- grunty
- drogi
- środki trwałe w budowie
- wartości niematerialne i prawne
- należności i zobowiązania publicznoprawne
- należności i zobowiązania wobec pracowników
- należności i zobowiązania dotyczące osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych
- pozostałe aktywa i pasywa niepodlegające spisowi z natury i potwierdzeniu sald
5) Do przeprowadzenia spisu z natury wyznaczam następujące osoby, spośród których Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej powoła dwu- lub trzyosobowe zespoły spisowe:
Marek Buczko
Tadeusz Jabłoński
Elżbieta Samagalska
Justyna Jabłońska
Zbigniew Duda
Czesław Tabor
Tadeusz Pracało
Sebastian Kantor
Zbigniew Broź
Kazimierz Walicki
Monika Jasina
Mariusz W ach
6) Zobowiązuję przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do prawidłowego i terminowego przeprowadzenia spisów z natury i     wyjaśnienia różnic inwentaryzacyjnych.
7) Zobowiązuję pracowników Referatu Finansowego do prawidłowego i terminowego dokonania wyceny inwentaryzowanych składników majątku oraz ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.
8) Zobowiązuję przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do weryfikacji rożnie inwentaryzacyjnych, sporządzenia protokołu w sprawie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych, przedstawienia wniosków dotyczących ich rozliczenia, a także sporządzenia sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji, uzyskanie akceptacji Skarbnika i przedstawienia ich do zatwierdzenia Wójtowi w wyznaczonym terminie.
9) Członków komisji i zespołów spisowych czynię odpowiedzialnymi za właściwe rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.
10) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 97/2021 z dnia 5 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.11.2021 14:55
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.12.2021 09:14

Rejestr zmian dokumentu