Zarządzenie Nr 99/2021
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 11 października 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2021 rok Nr 173/XXXVI/2020 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2021 rok o kwotę 438.165,93 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z realizacja tego zadania - 238.965,93 zł
- realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna - 199.200 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2021 rok o kwotę 438.165,93 zł, w tym na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie olej u nu pędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania - 238.965,93 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów - 199.200 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości - 438.165,93 zł, z tego na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania - 238.965,93 zł
- realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna - 199.200 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 21.920 zł. w tym:
a) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" - 4.000 zł
b) w dziale "Transport i łączność" - 1.040 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.040 zł
d) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 1.460 zł
e) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 500 zł
f) w dziale "Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 2.500 zł
f) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 12.000 zł
g) w dziale "Kultura fizyczna" na kwotę 420 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 3.500 zł na zakup usług związanych z rnzgraniczeniem działek.
3. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 99/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 11 października 2021 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 238.965,93
  01095 Pozostała działalność 238.965,93
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 238.965,93
2. 855 Rodzina 199.200
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 199.200
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 199.200
    Razem zwiększenia 438.165,93

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 99/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 11 października 2021 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 238.965,93
  01095 Pozostała działalność 238.965,93
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.685,61
  4430 Różne opłaty i składki 234.280,32
2. 855 Rodzina 199.200
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 199.200
  3110 Świadczenia społeczne 199.200
    Razem zwiększenia 438.165,93

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 99/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 11 października 2021 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 238.965,93
  01095 Pozostała działalność 238.965,93
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.685,61
  4430 Różne opłaty i składki 234.280,32
2. 855 Rodzina 199.200
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 199.200
  3110 Świadczenia społeczne 199.200
    Razem zwiększenia 438.165,93
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 238.965,93
  01095 Pozostała działalność 238.965,93
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 238.965,93
2. 855 Rodzina 199.200
  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 199.200
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 199.200
    Razem zwiększenia 438.165,93

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 99/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 11 października 2021 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 4.000 4.000
  40002 Dostarczanie wody 4.000 4.000
  4260 Zakup energii 4.000  
  4270 Zakup usług remontowych   1.000
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT)   2.000
  4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   1.000
2. 600 Transport i łączność 1.040 1.040
  60016 Drogi publiczne gminne   1.040
  4270 Zakup usług remontowych   1.040
  60017 Drogi wewnętrzne 1.040  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.040  
3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.960 1.460
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.960 1.460
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   300
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   100
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   550
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   510
  4270 Zakup usług remontowych 1.460  
  4300 Zakup usług pozostałych 3.500  
4. 750 Administracja publiczna 500 500
  75095 Pozostała działalność 500 500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500  
  4220 Zakup środków żywności   500
5. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.500 2.500
  75412 Ochotnicze straże pożarne 2.500  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500  
  75421 Zarządzanie kryzysowe   2.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.000
  4300 Zakup usług pozostałych   1.500
6. 758 Różne rozliczenia   3.500
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   3.500
  4810 Rezerwy   3.500
7. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.000 12.000
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 12.000 12.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   7.600
  4270 Zakup usług remontowych 12.000  
  4300 Zakup usług pozostałych   4.400
8. 926 Kultura fizyczna 420 420
  92601 Obiekty sportowe 420 420
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 420  
  4300 Zakup usług pozostałych   420
    Razem 25.420 25.420

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 99/2021 z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.12.2021 09:08
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.12.2021 09:10

Rejestr zmian dokumentu