Zarządzenie Nr 101/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 13 października 2021 r.

w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie

Na podstawie art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Wdraża się Politykę Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie jako załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Administratorowi Danych.

§ 3

Zobowiązuje się osoby świadczące pracę na rzecz Jednostki niezależnie od podstawy prawnej świadczenia pracy do zapoznania się z niniejszym Zarządzeniem oraz podpisania oświadczenia o jego zapoznaniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie organizacji funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Stary Dzików.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 101/2021 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.12.2021 09:44
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.12.2021 09:44

Rejestr zmian dokumentu