Zarządzenie Nr 104/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) -

zarządzam co następuje:

§ 1.

W regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Stary Dzikowie, nadanym Zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 28 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. W rozdziale V § 21 i w załączniku Nr 1 – schemat struktury organizacyjnej - zmienia się nazwę Referatu Inwestycji, Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska na: Referat Inwestycji, Gospodarki i Infrastruktury – IIG.

II. W rozdziale VI § 24 zmienia się zakres obowiązków Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki i  Infrastruktury na następujący:
Do zadań Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki i Infrastruktury należy:

1. Gospodarka gruntami:
1) scalanie i podział nieruchomości;
2) rozgraniczeń nieruchomości:
3) przygotowanie postanowień o wszczęciu postępowań rozgraniczeniowych;
4) wykonywanie czynności technicznych związanych z analizą i kontrolą dokumentacji rozgraniczeniowej;
5) orzekanie o umorzeniu i zatwierdzeniu rozgraniczeń;
6) przesłanie dokumentacji wraz z opinią do organów wyższej instancji i sądu;
7) kompletowanie dokumentów i przesłanie do ewidencji gruntów;
8) Podział nieruchomości a w szczególności:
a) analiza i ocena operatów pomiarowych przedłożonych do zatwierdzenia;
b) wydawanie decyzji zatwierdzających podziały i przesłanie kompletu dokumentów do zmian w ewidencji gruntów;
9) prowadzenie rejestru numeracji budynków;
10) wydawanie zaświadczeń o nadaniu numerów porządkowych nieruchomości;
11) wydawanie zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych nieruchomości;
12) przygotowywanie dokumentacji o nadanie nazw przysiółkom i placom.
13) realizacja zadań z zakresu mienia komunalnego, a w szczególności:
a) prowadzenie rejestru gruntów i budynków mienia gminnego,
b) przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnej dla celów sprzedaży, dzierżawy, zarządu i użytkowania wieczystego oraz w związku z przetargami,
c) sporządzanie i rejestracja umów zbycia i obciążenia nieruchomości na inne cele w tym pod inwestycje gminne,
d) przygotowanie dokumentacji do komunalizacji nieruchomości na terenie Gminy,
e) tworzenie zasobu gruntów gminnych na cele zabudowy oraz nabywania nieruchomości na inne cele w tym pod inwestycje gminne,
f) regulacja stanów prawnych nieruchomości mienia gminnego,
g) prowadzenie spraw z zakresu wykorzystania prawa pierwokupu nieruchomości,
h) przygotowanie dokumentacji dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej,
i) sporządzanie deklaracji wynikających z obowiązujących przepisów odnośnie składników mienia gminnego.
2. Zamówienia publiczne:
1) organizowanie i przeprowadzanie przetargów dotyczących zamówień publicznych dla Gminy, udzielanie zamówień publicznych, prowadzenie dokumentacji przetargowej,
2) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszeń o zamówieniu publicznym,
3) zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o zmianach ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, po zmianie umowy o zamówieniu publicznym.
3. Fundusze unijne:
1) prowadzenie stałego monitoringu funduszu zewnętrznych, w tym z UE i dotacji celowych Skarbu Państwa oraz innych dostępnych dla Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy obsługiwanych przez Urząd;
2) współdziałanie z referatami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowywania projektów i przygotowywania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych;
3) sporządzanie wniosków aplikacyjnych;
4) udział w przygotowywaniu dokumentów programowych z zakresu rozwoju lokalnego, pod kątem ich wykorzystania w procesie aplikacji do funduszy zewnętrznych;
5) sporządzanie uzupełnień wniosków, wyjaśnień odwołań od decyzji organów uczestniczących we wdrażaniu projektów unijnych, nadzorowanie procedur, podpisywania umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów;
6) koordynowanie, nadzór i bieżący monitoring procesu aplikacyjnego, realizacji oraz rozliczania poszczególnych projektów w Urzędzie;
7) konsultowanie dokumentacji przetargowych i umów wykonawczych dotyczących projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, pod kątem ich zgodności z wymaganiami programowym;
8) promocja projektów wdrażanych z udziałem środków unijnych;
9) opracowanie i składanie do instytucji pośredniczącej wniosków o płatność zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach o przyznanie dofinansowania projektów.
4. Gospodarka wodno-ściekowa:
1) określanie warunków wykonania przyłączy wody i kanalizacji
2) dokonywanie odbioru wykonanych przyłączy i kanalizacji
3) zawieranie umów z odbiorcami wody
4) nadzór nad rozliczaniem sprzedaży wody i fakturowaniem sprzedaży przez pracownika referatu
5) opracowywanie regulaminu o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków
6) koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków.
7) nadzór nad siecią kanalizacyjną w gminie, w tym w szczególności: usuwanie awarii, zatorów oraz prowadzenie przeglądów sieci.
8) nadzór nad siecią wodociągową w gminie, w tym w szczególności: usuwanie awarii, prowadzenie przeglądów sieci, konserwacja hydrantów, wymiana wodomierzy, legalizacja wodomierzy
9) nadzór nad oczyszczalnią i przepompowniami.
10) dbałość o obiekty hydroforni i studni głębinowych, w tym w szczególności: usuwanie awarii, bieżąca konserwacja, oraz inne czynności związane z eksploatacją ujęć wody, wodociągów i kanalizacji.
11) prowadzenie spraw związanych z badaniem jakości wody oraz monitoringiem ujęć wody zgodnie z terminami i czasookresem przewidzianym w pozwoleniach wodnoprawnych.
12) nadzór dotyczący przestrzegania zasad BHP oraz stosowania środków czystości oraz ochrony osobistej przez pracowników zatrudnionych w obiektach oczyszczalni ścieków i stacji  uzdatniania wody.
13) nadzór nad grupą pracowników  dla zapewnienia pracy oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.

III. W § 24 usuwa się zapis: Do zadań stanowiska ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska należy:
1. W zakresie realizacji zadań z ustawy o utrzymania porządku i czystości w gminie w szczególności:
1) tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy;
2) nadzór nad realizacją obowiązku właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku, a w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązku;
3) opracowywanie regulaminu o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków;
4) obsługa systemu gospodarki odpadami komunalnymi:
a) przygotowanie uchwał z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
b) przetarg i rozliczenia z firmą odbierającą odpady na terenie gminy,
5) prowadzenie rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne;
6) przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
7) wydawanie decyzji w sprawie udzielania zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
8) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
9) tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i wywozu odpadów;
10) współudział i nadzór nad ustawieniem kontenerów do segregacji śmieci i koszy ulicznych na odpady w rejonach intensywnego ruchu oraz organizowanie odbioru;
11) przygotowanie projektu uchwał Rady Gminy określających stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia;
12) kontrola posesji i podmiotów gospodarczych pod względem rozwiązania gospodarki śmieciowej;
13) nadzór nad likwidację dzikich wysypisk w gminie;
14) prowadzenie akcji informacyjnych wśród mieszkańców w zakresie segregacji odpadów.
2. Zadania wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym:
1) prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
2) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
3) nadzór nad ochroną ziemi, powietrza, wód gruntowych przed zanieczyszczeniami, nadmiernym hałasem i innymi czynnikami powodującymi zagrożenie dla środowiska prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska;
4) współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska w zakresie ochrony i utrzymania środowiska w należytym stanie;
5) przygotowywanie opinii w zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi;
6) wydawanie opinii w zakresie zagospodarowania i utylizacji odpadów produkcyjnych, kontrola osób prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie;
7) opracowanie i realizacja Programu Ochrony Środowiska;
8) wydawanie decyzji w zakresie dopuszczenia firm do wykonywania usług wywozu odpadów komunalnych (stałych i ciekłych);
9) organizowanie programu i realizacja bezpłatnego wywozu i utylizacji eternitu;
10) prowadzenie bazy inwentaryzacyjnej wyrobów zawierających azbest;
11) przygotowywanie projektów uchwał, umów i regulaminów oraz sprawozdań;
12) edukacja ekologiczna;
14) współpraca z innymi jednostkami przy organizacji imprez związanych z ochroną środowiska;
15) opiniowanie koncesji górniczych;
16) opiniowanie Planów Ruchu Kopalni.
3. Zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt w szczególności:
1) opracowywanie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
2) wydawanie decyzji na czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi znęcającemu się nad zwierzęciem,
3) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom,
4) współdziałanie z organizacjami lekarsko-weterynaryjnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie ochrony zwierząt,
5) usuwanie padłych zwierząt z dróg gminnych.
4. Realizacja zadań wynikających z gospodarki wodno-kanalizacyjnej:
1) określanie warunków wykonania przyłączy wody i kanalizacji,
2) dokonywanie odbioru wykonanych przyłączy wody i kanalizacji,
3) nadzór nad ważnością terminów legalizacji i wodomierzy u odbiorców wody.
5. Nadzór nad działalnością kotłowni olejowej w m. Stary Dzików.

IV.  W strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy w Starym Dzikowie w rozdziale VII § 24  dodaje  się samodzielne stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska – GPiŚ. – z zakresem czynności jak niżej:

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska należy:
1. Gospodarka przestrzenna:
1) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;
2) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego;
3) przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prowadzenie rejestru tych decyzji;
4) przygotowywanie projektów decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
5) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego;
6) współdziałanie z organami administracji rządowej w zakresie nadzoru urbanistyczno-architektonicznego.
7) potwierdzanie ostateczności decyzji pozwolenia na budowę wydanych przez Wójta Gminy.
2. W zakresie realizacji zadań z ustawy o utrzymania porządku i czystości w gminie w szczególności:
1) tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy;
2) nadzór nad realizacją obowiązku właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku, a w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązku;
3) opracowywanie regulaminu o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu  ścieków;
4) obsługa systemu gospodarki odpadami komunalnymi:
a) przygotowanie uchwał z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
b) przetarg i rozliczenia z firmą odbierającą odpady na terenie gminy,
5) prowadzenie rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne;
6) przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
7) wydawanie decyzji w sprawie udzielania zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
8) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
9) tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i wywozu odpadów;
10) współudział i nadzór nad ustawieniem kontenerów do segregacji śmieci i koszy ulicznych na odpady w rejonach intensywnego ruchu oraz organizowanie odbioru;
11) przygotowanie projektu uchwał Rady Gminy określających stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia;
12) kontrola posesji i podmiotów gospodarczych pod względem rozwiązania gospodarki śmieciowej;
13) nadzór nad likwidację dzikich wysypisk w gminie;
14) prowadzenie akcji informacyjnych wśród mieszkańców w zakresie segregacji odpadów.
3. Zadania wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym:
1) prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
2) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
3) nadzór nad ochroną ziemi, powietrza, wód gruntowych przed zanieczyszczeniami, nadmiernym hałasem i innymi czynnikami powodującymi zagrożenie dla środowiska prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska;
4) współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska w zakresie ochrony i utrzymania środowiska w należytym stanie;
5) przygotowywanie opinii w zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi;
6) wydawanie opinii w zakresie zagospodarowania i utylizacji odpadów produkcyjnych, kontrola osób prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie;
7) opracowanie i realizacja Programu Ochrony Środowiska;
8) wydawanie decyzji w zakresie dopuszczenia firm do wykonywania usług wywozu odpadów komunalnych (stałych i ciekłych);
9) organizowanie programu i realizacja bezpłatnego wywozu i utylizacji eternitu;
10) prowadzenie bazy inwentaryzacyjnej wyrobów zawierających azbest;
11) przygotowywanie projektów uchwał, umów i regulaminów oraz sprawozdań;
12) edukacja ekologiczna;
13) współpraca z innymi jednostkami przy organizacji imprez związanych z ochroną środowiska;
14) opiniowanie koncesji górniczych;
15) opiniowanie Planów Ruchu Kopalni.
4. Zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt w szczególności:
1) opracowywanie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
2) wydawanie decyzji na czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi znęcającemu się nad zwierzęciem,
3) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom,
4) współdziałanie z organizacjami lekarsko-weterynaryjnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie ochrony zwierząt,
5) usuwanie padłych zwierząt z dróg gminnych
5. Nadzór nad działalnością kotłowni olejowej w m. Stary Dzików i kotłowni gazowych na terenie gminy Stary Dzików.
6. Realizacja zadań wynikająca z ustawy antysmogowej dla województwa podkarpackiego.

V. W § 24: W zadaniach robotnika gospodarczego – pracownika oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody zmienia się numery punktów 11 i 12 na odpowiednio 13 i 14 a po punkcie 10 dodaje się punkty:
11) dokonywanie odczytów wodomierzy, analiza zużycia wody przez odbiorców, zgłaszanie możliwych nieprawidłowości Kierownikowi Referatu
12) wprowadzanie danych z odczytu wodomierzy do programu komputerowego, fakturowanie sprzedaży wody,

§ 2.

Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Gminy w Starym Dzikowie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Stary Dzików.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 104/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.12.2021 14:38
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.12.2021 12:46

Rejestr zmian dokumentu

06.12.2021 12:46 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
06.12.2021 12:45 Dodano załącznik "Załącznik - Struktura org. -
październik 2021.docx"

(Zbigniew Broź)
06.12.2021 12:45Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
06.12.2021 12:45 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
02.12.2021 14:38Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
02.12.2021 14:38 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)