Zarządzenie Nr 109/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Na podstawie art. 32 ust 6 oraz art. 39 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), oraz w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz § 1 Uchwały Nr 216/XLV/2021 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 29 lipca 2021 r. Wójt Gminy Stary Dzików zarządza co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady refundacji kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodziców lub opiekunów do przedszkoli szkół, i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, zwanych dalej "placówką oświatową".
Zasady określone niniejszym Zarządzeniem stosuje się w przypadku, kiedy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prywatnym samochodem.

§ 2.

Podstawą obliczenia kwoty refundacji kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz Uchwała Nr 216/XLV/2021 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 29 lipca 2021 r.
Wysokość miesięcznej kwoty refundacji kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego obliczana jest jako iloczyn odległości z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej, stawki za 1 kilometr przebiegu i liczby przejazdów ucznia oraz jego rodzica lub opiekuna do placówki oświatowej w miesiącu rozliczeniowym.
Odległość między miejscem zamieszkania a placówką oświatową rozumiana jest jako najkrótsza odległość trasy łączącej te dwa miejsca.
Za dni nieobecności ucznia niepełnosprawnego w placówce oświatowej zwrot kosztów me przysługuje.

§ 3.

Warunkiem otrzymania refundacji kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego jest złożenie do Wójta Gminy Stary Dzików wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z następującymi dokumentami:
1) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
2) Orzeczenie o niepełnosprawności
3) Zaświadczenie z placówki oświatowej o uczęszczaniu do niej ucznia niepełnosprawnego w danym roku szkolnym, w którym rodzic lub opiekun stara się o refundację kosztów dowozu.

§ 4.

Refundacja kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego następuje na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Stary Dzików a rodzicem lub opiekunem ucznia niepełnosprawnego.
 
§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 109/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 października 2021 r.

..............................., dnia .........................

.............................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekunów prawnych)
.............................................
(adres zamieszkania)
.............................................
(telefon kontaktowy)

Wójt Gminy Stary Dzików

Wniosek o zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły/ośrodka prywatnym samochodem w roku szkolnym ...................................

Proszę o powierzenie mi transportu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym
········································
(imię i nazwisko dziecka)
zamieszkałym w .....................................................
Dziecko uczęszcza do kl. ............. w .................................
Ilość kilometrów na trasie dom-szkoła-dom ............... km
Dziecko dowożone będzie przez rodzica/opiekuna/opiekuna prawnego

........................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego)
zamieszkałego w .................................................................
będącego użytkownikiem samochodu - marka .....................................................
o pojemności silnika i numerze rejestracyjnym ..........................................
oraz średnim zużyciu paliwa w litrach na 100 kilometrów ...........................................
co daje stawkę za 1 km w wysokości:
średnie zużycie paliwa (jak wyżej) ................. x cena paliwa (określona w Uchwale nr 216/XLV/2021
Rady Gminy Stary Dzików z dnia 29 lipca 2021 r.) ................./100 = ............... zł/km.
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z dowozem do szkoły i z powrotem mojego dziecka, danych osobowych moich i dziecka oraz upoważnionej (upoważnionych) do odbioru dziecka osób przez Urząd Gminy Stary Dzików.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Urząd Gminy Stary Dzików działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej "RODO" (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stary Dzików w imieniu, której działa Wójt Gminy Stary Dzików z siedzibą 37-632 Stary Dzików, ul. Kościuszki 79 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować przeze-mail: iod@data-partners.pl
2. Organem zajmującym się nadzorem nad sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86, gdzie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., szczegółowe informacje na temat celu i podstawy prawnej dla danego rodzaju przetwarzania są podane w treści wniosku oraz na stanowiskach obsługi w trakcie zbierania danych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia - bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa).
7. Podane przez Panią (Pana) danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji zadań przez Urząd.
8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

* Prawo do usunięcia - bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie* nie może być zrealizowane w przypadku, kiedy dane przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa stosowanego w postępowaniach w określonych komórkach organizacyjnych. Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy public:::nej powierzonej administratorowi

Podpis rodzica/opiekuna prawnego ........................................

Załączniki :
1. Kopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka/ucznia,
2. Orzeczenie o niepełnosprawności
3. Zaświadczenie z placówki oświatowej o uczęszczaniu do niej ucznia niepełnosprawnego w danym roku szkolnym, w którym rodzic lub opiekun stara się o refundację kosztów dowozu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 109/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.12.2021 15:14
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.12.2021 15:19

Rejestr zmian dokumentu