Zarządzenie Nr 111/2021
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 3 listopada 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne, przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2021 rok Nr 173/XXXVI/2020 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2021 rok o kwotę 8.000 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- realizację programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - 8.000 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2021 rok o kwotę 100 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r. - 100 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2021 rok o kwotę 8.000 zł, w tym na:
- zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - 8.000 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2021 rok o kwotę 100 zł, w tym na:
- realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r. - 100 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 100 zł, z tego na:
- realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r. - 100 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 22.610 zł, w tym:
a) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 1.400 zł
b) w dziale "Transport i łączność" na kwotę 12.000 zł
c) w dziale "Działalność usługowa" na kwotę 900 zł
d) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 4.000 zł
e) w dziale "Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 2.000 zł
f) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 2.000 zł
g) w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" na kwotę 310 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 1.800 zł na zakup usług geodezyjno-kartograficznych.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 111/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 3 listopada 2021 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 8.000
  80101 Szkoły podstawowe 8.000
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8.000
    Razem zwiększenia 8.000
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 100
  75045 Kwalifikacja wojskowa 100
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 100
    Razem zmniejszenia 100

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 111/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 3 listopada 2021 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 801 Oświata i wychowanie 8.000
    Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie 4.000
  80101 Szkoły podstawowe 4.000
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.000
    Szkoła Podstawowa w Cewkowie 4.000
  80101 Szkoły podstawowe 4.000
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.000
    Razem zwiększenia 8.000
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 100
  75045 Kwalifikacja wojskowa 100
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100
    Razem zmniejszenia 100

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 111/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 3 listopada 2021 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 100
  75045 Kwalifikacja wojskowa 100
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100
    Razem zmniejszenia 100
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 750 Administracja publiczna 100
  75045 Kwalifikacja wojskowa 100
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 100
    Razem zmniejszenia 100

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 111/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 3 listopada 2021 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.400 1.400
  40002 Dostarczanie wody 1.400 1.400
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.100  
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 300  
  4260 Zakup energii   1.100
  4270 Zakup usług remontowych   300
2. 600 Transport i łączność 12.000 12.000
  60016 Drogi publiczne gminne 12.000 2.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000  
  4300 Zakup usług pozostałych 10.000  
  60017 Drogi wewnętrzne   10.000
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   2.700
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.500
  4270 Zakup usług remontowych   5.000
  4300 Zakup usług pozostałych   800
3. 710 Działaność usługowa 2.700 900
  71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2.700  
  4300 Zakup usług pozostałych 2.700  
  71035 Cmentarze   900
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   450
  4300 Zakup usług pozostałych   450
4. 750 Administracja publiczna 4.000 4.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.000  
  4300 Zakup usług pozostałych 4.000  
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego   1.400
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   400
  4300 Zakup usług pozostałych   1.000
  75095 Pozostała działalność   2.600
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   600
  4190 Nagrody konkursowe   500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   500
  4300 Zakup usług pozostałych   1.000
5. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000 2.000
  75412 Ochotnicze straże pożarne 2.000 2.000
  4270 Zakup usług remontowych   2.000
  4300 Zakup usług pozostałych 2.000  
6. 758 Różne rozliczenia   1.800
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   1.800
  4810 Rezerwy   1.800
7. 851 Ochrona zdrowia 2.000 2.000
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.000 2.000
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000  
  4300 Zakup usług pozostałych   2.000
8. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 310 310
  92195 Pozostała działalność 310 310
  4260 Zakup energii   310
  4300 Zakup usług pozostałych 310  
    Razem 24.410 24.410

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 111/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne, przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.12.2021 11:24
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.12.2021 11:27

Rejestr zmian dokumentu