Zarządzenie Nr 117/2021
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 16 listopada 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2021 rok Nr 173/XXXVI/2020 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu na 2021 rok o kwotę 511 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - 511 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2021 rok o kwotę 511 zł, w tym na:
- wynagrodzenie pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu obrony cywilnej - 511 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 511 zł, z tego na:
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - 511 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatkó N na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 22.652 zł, w tym:
a) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 4.643 zł, w tym zmniejszenie wydatków w zadaniu inwestycyjnym "Remont dachu budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starym Dzikowie" o kwotę 4.643 zł
b) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 620 zł
c) w dziale "Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 1.889 zł
d) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 5.500 zł
e) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 10.000 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 14.330 zł na:
- zakup materiałów, usług remontowych i usług pozostałych w jednostkach OSP - 8.100 zł
- zakup energii oraz usług zdrowotnych i usług pozostałych na stacji wodociągowej - 6.230 zł

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 117/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 listopada 2021 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 511
  75414 Obrona cywilna 511
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 511
    Razem zmniejszenia 511

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 117/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 listopada 2021 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 511
  75414 Obrona cywilna 511
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 511
    Razem zmniejszenia 511

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 117/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 listopada 2021 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 511
  75414 Obrona cywilna 511
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 511
    Razem zmniejszenia 511
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 511
  75414 Obrona cywilna 511
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 511
    Razem zmniejszenia 511

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 117/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 16 listopada 2021 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6.230  
  40002 Dostarczanie wody 6.230  
  4260 Zakup energii 4.000  
  4280 Zakup usług zdrowotnych 230  
  4300 Zakup usług pozostałych 2.000  
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.643 4.643
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.643 4.643
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.600  
  4430 Różne opłaty i składki 1.043  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   4.643
3. 750 Administracja publiczna 620 620
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500 500
  4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 500  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   500
  75095 Pozostała działalność 120 120
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120  
  4430 Różne opłaty i składki   120
4. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.989 1.889
  75412 Ochotnicze straże pożarne 8.100  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.450  
  4270 Zakup usług remontowych 550  
  4300 Zakup usług pozostałych 1.000  
  4430 Różne opłaty i składki 1.100  
  75414 Obrona cywilna 1.889 1.889
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1.489
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   350
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   50
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.889  
5. 758 Różne rozliczenia   14.330
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   14.330
  4810 Rezerwy   14.330
6. 801 Oświata i wychowanie 5.500 5.500
  80101 Szkoły podstawowe 5.500  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.500  
  80113 Dowożenie uczniów do szkół   5.500
  4270 Zakup usług remontowych   3.200
  4300 Zakup usług pozostałych   2.300
7. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000 10.000
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10.000 10.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000  
  4270 Zakup usług remontowych   10.000
  4430 Różne opłaty i składki 5.000  
    Razem 36.982 36.982

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 117/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.12.2021 09:02
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
03.08.2022 09:07

Rejestr zmian dokumentu