Zarządzenie Nr 119/2021
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne, przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików a 2021 rok Nr 173/XXXVI/2020 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wójt Gminy w Starym  Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2021 rok o kwotę 67.000 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z unduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna - 67.000 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2021 rok o kwotę 113 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - 113 zł
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2021 rok o kwotę 67.000 zł, w tym na:
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna - 67.000 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2021 rok o kwotę 113 zł, w tym na:
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 113 zł
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych nininiejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowvch związanych z realizacją tych zadań w wysokości 67.000 zł, z tego na:
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna - 67.000 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między oarajrafami na kwotę 4.200 zł, w tym:
a) w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" na kwotę 1.600 zł
b) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 2.500 zł
c) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 100 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 1.530 zł na opłacenie składki NW strażaków w jednostkach OSP.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 119/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 listopada 2021 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA

 

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 67.000
  85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 67.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 67.000
    Razem zwiększenia 67.000

 

DOTACJE - ZMNIEJSZENIA

 

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 113
  85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 113
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 113
    Razem zmniejszenia 113

 

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 119/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 listopada 2021 r.

 

Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

 

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 67.000
  85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 67.000
  3110 Świadczenia społeczne 50.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17.000
    Razem zwiększenia 67.000

 

WYDATKI - ZMNIEJSZENIA

 

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 113
  85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 113
  4130 Skłądki na ubezpieczenia zdrowotne 113
    Razem zmniejszenia 113

 

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 119/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 listopada 2021 r.

 

Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

 

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 67.000
  85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 67.000
  3110 Świadczenia społeczne 50.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17.000
    Razem zwiększenia 67.000

 

DOTACJE - ZWIĘKSZENIA

 

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 67.000
  85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 67.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 67.000
    Razem zwiększenia 67.000

 

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 119/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 23 listopada 2021 r.

 

Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

 

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.600 1.600
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.600 1.600
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.600  
  4300 Zakup usług pozostałych   1.600
2. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.530  
  75412 Ochotnicze straże pożarne 1.530  
  4430 Różne opłaty i składki 1.530  
3. 758 Różne rozliczenia   1.530
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   1.530
  4810 Rezerwy   1.530
4. 801 Oświata i wychowanie 2.500 2.500
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 2.500 2.500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500  
  4300 Zakup usług pozostałych   664
  4430 Różne opłaty i składki   1.836
5. 851 Ochrona zdrowia 100 100
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 100
  4220 Zakup środków żywności   100
  4610 Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 100  
    Razem 5.730 5.730

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 119/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne, przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.12.2021 09:09
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.12.2021 14:24

Rejestr zmian dokumentu

20.12.2021 14:24Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
20.12.2021 14:18Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
20.12.2021 14:18 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
09.12.2021 09:09Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
09.12.2021 09:09 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)