Zarządzenie Nr 123/2021
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2021 rok Nr 173/XXXVI/2020 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu na 2021 rok o kwotę 1.623 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 1.623 zł
2. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2021 rok o kwotę 1.623 zł, w tym na:
- wypłatę zasiłków stałych - 1.623 zł
2. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 4.750 zł, w tym:
a) w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 4.750 zł
2. Szczegołowe kwoty przprzeniesień wydatków określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 123/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 listopada 2021 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.623
  85216 Zasiłki stałe 1.623
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1.623
    Razem zmniejszenia 1.623

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 123/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 listopada 2021 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 852 Pomoc społeczna 1.623
  85216 Zasiłki stałe 1.623
  3110 Świadczenia społeczne 1.623
    Razem zmniejszenia 1.623

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 123/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 listopada 2021 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.750 4.750
  75412 Ochotnicze straże pożarne 4.750 2.810
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   2.810
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.100  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 650  
  75421 Zarządzanie kryzysowe   1.940
  4170 Wynagrodzenia bezosoboweh   500
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   940
  4300 Zakup usług pozostałych   500
    Razem 4.750 4.750

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 123/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.12.2021 09:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
22.12.2021 14:07

Rejestr zmian dokumentu

22.12.2021 14:07 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
22.12.2021 14:06 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
22.12.2021 13:53Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
16.12.2021 09:01Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
16.12.2021 09:00 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)