Zarządzenie Nr 124/2021
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 1 grudnia 2021 r.

w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu pn. "Laboratoria przyszłości" finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na podst. art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z póź. zm.), ustawy art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 342)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu prawidłowej realizacji projektu z finansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pod nazwą "Laboratoria przyszłości" wprowadza się zasady (politykę) rachunkowości w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 oraz zakładowy plan kont stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawy nie objęte niniejszym zarządzeniem zostały uregulowane odrębnymi zarządzeniami wewnętrznymi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na czas realizacji projektu, o którym mowa w niniejszym Zarządzeniu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 124/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu pn. "Laboratoria przyszłości" finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.12.2021 09:01
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.03.2022 15:13

Rejestr zmian dokumentu

08.03.2022 15:13 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
08.03.2022 15:12Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
16.12.2021 09:02Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
16.12.2021 09:01 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)