Zarządzenie Nr 125/2021
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 2 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2021 rok Nr 173/XXXVI/2020 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2020 r. Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 19.400 zł, w tym:
a) w dziale "Leśnictwo" na kwotę 1.500 zł
b) w dziale "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" na kwotę 600 zł
c) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 13.000 zł
d) w dziale "Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 3.000 zł
e) w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 1.300 zł
2. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 17.800 zł na:
a) zakup gazu grzewczego do remiz OSP w Ułazowie i w Starym Dzikowie - 7.800 zł
b) diety za udział strażaków OSP w akcjach ratowniczych - 10.000 zł

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 125/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 2 grudnia 2021 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 020 Leśnictwo 1.500 1.500
  02001 Gospodarka leśna 1.500 1.500
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.500  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.500
2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 600 600
  40002 Gospodarka leśna 600 600
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   300
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600  
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   300
3. 750 Administracja publiczna 13.000 13.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13.000 13.000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13.000  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   13.000
4. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.800 3.000
  75412 Ochotnicze straże pożarne 20.800 3.000
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.000  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.600  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2.400
  4260 Zakup energii 7.800  
  4300 Zakup usług pozostałych   400
  4410 Podróże służbowe krajowe   200
5. 758 Różne rozliczenia   17.800
  75818 Rezerwy ogólne i celowe   17.800
  4810 Rezerwy   17.800
6. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.300 1.300
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.300 1.300
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.100  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160  
  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 40  
  4270 Zakup usług remontowych   1.300
    Razem 37.200 37.200

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 125/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.12.2021 09:02
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
22.12.2021 14:27

Rejestr zmian dokumentu

22.12.2021 14:27 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
22.12.2021 14:27 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
22.12.2021 14:08Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
16.12.2021 09:02Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
16.12.2021 09:02 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)