Zarządzenie Nr 128/2021
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 7 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2021 rok Nr 173/XXXVI/2020 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 39.514,00 zł, w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 38.446,00 zł
b) w dziale 750 "Administracja publiczna" na kwotę 1.068,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 128/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 7 grudnia 2021 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 38.446,00 38.446,00
    Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie 6.900,00 6.900,00
  80101 Szkoły Podstawowe 6.900,00 6.900,00
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 160,00  
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 360,00  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   940,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.308,00  
  4280 Zakup usług zdrowotnych 111,00  
  4300 Zakup usług pozostałych 954,00  
  4430 Różne opłaty i składki 1.407,00  
  4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   5.960,00
    Szkoła Podstawowa w Cewkowie 31.546,00 31.546,00
  80101 Szkoły Podstawowe 30.222,00 5.022,00
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   2.000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.000,00  
  4260 Zakup energii 18.622,00  
  4300 Zakup usług pozostałych 400,00  
  4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   3.022,00
  80103 Oddziały przedszkolne   17.000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe   17.000,00
  80113 Dowóz uczniów   3.300,00
  4300 Zakup usług pozostałych   3.300,00
  80148 Stołówki szkolne 400,00 5.300,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00  
  4220 Zakup środków żywności   5.300,00
  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 924,00 924,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 624,00  
  4300 Zakup usług pozostałych 300,00  
  4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   924,00
2. 750 Administracja publiczna 1.068,00 1.068,00
  75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.068,00 1.068,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 365,00  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 350,00  
  4120 Składki na Fundusz Pracy 6,00  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   838,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 114,00  
  4300 Zakup usług pozostałych 233,00  
  4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   230,00

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 128/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.12.2021 09:05
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.03.2022 11:31

Rejestr zmian dokumentu

10.03.2022 11:31 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
10.03.2022 11:30Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
16.12.2021 09:05Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
16.12.2021 09:05 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)