Zarządzenie Nr 131/2021
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2021 rok Nr 173/XXXVI/2020 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2021 rok o kwotę 35.000 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- wypłatę świadczeń wychowawczych - 35.000 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2021 rok o kwotę 50.000 zł, w tym z następujących źródeł:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.300 zł.
3. Szczegółowe kwoty dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2021 rok o kwotę 35.000 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń wychowawczych - 35.000 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2021 rok o kwotę 50.000 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 50.000 zł.
3. Szczegółowe kwoty wydatków określa załącznik Nr 2.

§ 3

1. Z kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wyodrębnia się:
a) zwiększenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 35.000 zł, z tego na:
- świadczenia wychowawcze - 35.000 zł
b) zmniejszenie dochodów i wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych związanych z realizacją tych zadań w wysokości 50.000 zł, z tego na:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 50.000 zł
2. Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 4.016 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 2.000 zł
b) w dziale "Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ochrona przeciwpożarowa" na kwotę 1.120 zł
c) w dziale "Oświata i wychowanie" na kwotę 100 zł
d) w dziale "Ochrona zdrowia" na kwotę 540 zł
e) w dziale "Kultura fizyczna" na kwotę 256 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 131/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 15 grudnia 2021 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 35.000
  85501 Świadczenie wychowawcze 35.000
  2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 35.000
    Razem zwiększenia 35.000
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 50.000
  85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 50.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 50.000
    Razem zmniejszenia 50.000

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 131/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 15 grudnia 2021 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 35.000
  85501 Świadczenie wychowawcze 35.000
  3110 Świadczenia społeczne 35.000
    Razem zwiększenia 35.000
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 50.000
  85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 50.000
  3110 Świadczenia społeczne 50.000
    Razem zmniejszenia 50.000

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 131/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 15 grudnia 2021 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych oraz dotacje związane z realizacją tych zadań
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 35.000
  85501 Świadczenie wychowawcze 35.000
  3110 Świadczenia społeczne 35.000
    Razem zwiększenia 35.000
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 50.000
  85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 50.000
  3110 Świadczenia społeczne 50.000
    Razem zmniejszenia 50.000
DOTACJE - ZWIĘKSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 35.000
  85501 Świadczenie wychowawcze 35.000
  2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 35.000
    Razem zwiększenia 35.000
DOTACJE - ZMNIEJSZENIA
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota (w zł)
1. 855 Rodzina 50.000
  85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 50.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 50.000
    Razem zmniejszenia 50.000

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 131/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 15 grudnia 2021 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 2.000 2.000
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.000 2.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2.000
  4410 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.000  
2. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.120 1.120
  75412 Ochotnicze straże pożarne 1.120 1.120
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   1.120
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.005  
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115  
3. 801 Oświata i wychowanie 100 100
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 100 100
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   100
4. 851 Ochrona zdrowia 540 540
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 540 540
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 540  
  4190 Nagrody konkursowe   540
5. 926 Kultura fizyczna 256 256
  92601 Obiekty sportowe 256 256
  4300 Wynagrodzenia bezosobowe 256  
  4430 Nagrody konkursowe   256
    Razem 3.916 3.916

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 131/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.03.2022 13:29
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.03.2022 13:33

Rejestr zmian dokumentu