Zarządzenie Nr 132/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2020 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Dzikowie do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Działając na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 9a ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1249) oraz Uchwały Nr 44/VII/2011 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania

zarządzam, co następuje:

§ 1

W § 2 w załączniku nr 1 do zarządzenia, tj. w Regulaminie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w Gminie Stary Dzików wprowadza się następujące zmiany:
a) pkt 1 § 11 rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:
"Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego inicjuje, powołuje, koordynuje i nadzoruje prace Grup Roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach".
b) § 18 rozdziału 6 otrzymuje brzmienie:
"Grupę Roboczą powołuje Zespół Interdyscyplinarny i ustala jej skład".

§ 2

Pozostałe regulacje pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 132/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2020 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Dzikowie do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.03.2022 14:49
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.03.2022 14:49

Rejestr zmian dokumentu