Zarządzenie Nr 134/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie umorzenia należności pieniężnej za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.), art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.), § 5 ust. 1 pkt 5, § 6 ust. 2 i § 8 uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 125/XX/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stary Dzików oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielenia tych ulg (Dz. U. Woj. Podkarpackiego poz. 1716 z dnia 14.08.2012 r.), art. 6 ust. 1a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U.2020.2028 t.j.) oraz art. 118, art. 554 i art. 555 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2020.1740 t.j),

zarządzam co następuje:

§ 1.

Umarza się zaległość za zużycie wody wg wodomierza z powodu przedawnienie roszczeń wobec:
1) .............................................* w łącznej wysokości 228,49 zł, w tym 135,00 zł z tytułu poboru za wodę i odprowadzanie ścieków oraz 93,49 zł należnych z tego tytułu odsetek;
2) .............................................*, będącym użytkownikiem nieruchomości .............................................* w łącznej wysokości 19,11 zł, w tym 10,00 zł z tytułu poboru za wodę i odprowadzanie ścieków oraz 9,11 zł należnych z tego tytułu odsetek;
3) .............................................* prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą .............................................* w wysokości 285,32 zł w tym 207,40 zł z tytułu odprowadzanie ścieków oraz 77,92 zł należnych z tego tytułu odsetek;
4) .............................................* w wysokości 0,98 zł z tytułu należnych odsetek za pobór wody i odprowadzanie ścieków;
5) .............................................* w łącznej wysokości 1573,31 zł w tym 902,93 zł z tytułu poboru za wodę i odprowadzanie ścieków oraz 670,38 zł należnych z tego tytułu odsetek i kosztami dochodzenia;
6) .............................................* w łącznej wysokości 0,42 zł, z tytułu należnych odsetek za pobór wody i odprowadzanie ścieków;
7) .............................................* w łącznej wysokości 11,49 zł, w tym 8,04 zł z tytułu poboru za wodę i odprowadzanie ścieków oraz 3,45 zł należnych z tego tytułu odsetek;
8) .............................................* w łącznej wysokości 0,14 zł, z tytułu należnych odsetek za pobór wody i odprowadzanie ścieków;
9) .............................................* w łącznej wysokości 4,22 zł, z tytułu należnych odsetek za pobór wody i odprowadzanie ścieków;
10) .............................................* w łącznej wysokości 0,58 zł, z tytułu należnych odsetek za pobór wody i odprowadzanie ścieków;
11) .............................................* w łącznej wysokości 0,58 zł, z tytułu należnych odsetek za pobór wody i odprowadzanie ścieków;
12) .............................................* w łącznej wysokości 36,86 zł, z tytułu należnych odsetek za pobór wody i odprowadzanie ścieków;
13) .............................................* w łącznej wysokości 0,02 zł, z tytułu należnych odsetek za pobór wody i odprowadzanie ścieków;
14) .............................................* w łącznej wysokości 478,02 zł z tytułu należnych odsetek za pobór wody i odprowadzanie ścieków;
15) .............................................* prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą .............................................* w wysokości 15,49 zł z tytułu należnych odsetek za pobór wody i odprowadzanie ścieków;
16) .............................................* prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą .............................................* w wysokości 0,77 zł z tytułu należnych odsetek za pobór wody i odprowadzanie ścieków;
17) .............................................* prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą .............................................* w wysokości 0,06 zł z tytułu należnych odsetek za pobór wody i odprowadzanie ścieków;
18) .............................................* prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą .............................................* w wysokości 1,00 zł z tytułu należnych odsetek za pobór wody i odprowadzanie ścieków;
19) .............................................* prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą .............................................* w wysokości 0,31 zł z tytułu należnych odsetek za pobór wody i odprowadzanie ścieków;
20) .............................................* w wysokości 1,31 zł z tytułu należnych odsetek za pobór wody i odprowadzanie ścieków;
21) .............................................* w łącznej wysokości 0,04 zł, z tytułu należnych odsetek za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

§ 2.

Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 134/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 grudnia 2021 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 554 Kodeksu Cywilnego: Roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch.
Natomiast § 6 ust. 2 uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 125/XX/2012 r. z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stary Dzików oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielenia tych ulg, stanowi że:
Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych (odsetek i kosztów dochodzenia należności). Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne (odsetki i koszty dochodzenia należności).
Uwzględniając powyższe fakty zachodzą przesłanki do umorzenia łącznej należności za pobór wody i odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami na kwotę 2.658,49 zł.


* na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) pominięto imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, adres nieruchomości Wnioskodawcy i adres prowadzonej działalności gospodarczej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 134/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.03.2022 12:36
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.03.2022 12:36

Rejestr zmian dokumentu