Zarządzenie Nr 135/2021
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami dochodów i wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 15 zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale Oświata i wychowanie dotyczących realizacji projektu pn. "Laboratoria przyszłości" zmniejszając dochody majątkowe na kwotę 67.004,70 zł.
2. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale Oświata i wychowanie dotyczących realizacji projektu pn. "Laboratoria przyszłości" zmniejszając wydatki inwestycyjne na kwotę 67.004,70 zł.
3. Szczegółowe kwoty przeniesień dochodów i wydatków określa załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 135/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 grudnia 2021 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień dochodów
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 67.004,70 67.004,70
  80195 Pozostała działalność 67.004,70 67.004,70
  2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 67.004,70  
  6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   67.004,70
    Razem 67.004,70 67.004,70

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 135/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 grudnia 2021 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 801 Oświata i wychowanie 67.004,70 67.004,70
    Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie 31.004,70 31.004,70
  80195 Pozostała działalność 31.004,70 31.004,70
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.636  
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 21.368,70  
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   31.004,70
    Szkoła Podstawowa w Cewkowie 36.000 36.000
  80195 Pozostała działalność 36.000 36.000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.503  
  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 23.497  
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   36.000
    Razem zwiększenia 67.004,70 67.004,70

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 135/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami dochodów i wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.03.2022 14:07
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.03.2022 14:07

Rejestr zmian dokumentu