Zarządzenie Nr 136/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów związanych z realizacją projektu "Laboratoria przyszłości" w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie art. 266 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Opracowuje się plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów związanych z realizacją projektu "Laboratoria przyszłości" w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 136/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu "Laboratoria przyszłości" w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

1. Plan finansowy w zakresie dochodów - realizacja w 2021 roku.

Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota w zł
801     Oświata i wychowanie 150.000,00
  80195   Pozostała działalność 150.000,00
    2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 67.004,70
    6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 82.995,30
Razem   150.000,00

2. Plan finansowy w zakresie wydatków - realizacja w 2021 roku.

Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota w zł
801     Oświata i wychowanie 150.000,00
  80195   Pozostała działalność 150.000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22.139,00
    4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 44.865,70
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 82.995,30
Razem   150.000,00

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 136/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów związanych z realizacją projektu "Laboratoria przyszłości" w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.03.2022 11:05
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.04.2022 10:28

Rejestr zmian dokumentu

28.04.2022 10:28 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
16.03.2022 15:08 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
16.03.2022 15:00Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
14.03.2022 11:05Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
14.03.2022 11:05 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)