Zarządzenie Nr 140/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130.000 złotych

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) i wykonując obowiązek zawarty w art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130.000 złotych stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów i jednostek organizacyjnych podległych Wójtowi Gminy Stary Dzików odpowiedzialnych za dokonanie zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Stary Dzików Nr 5/2021 z dnia 22.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130.000 złotych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 140/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130.000 złotych
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.03.2022 13:27
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2022 14:06