Zarządzenie Nr 142/2021
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie przekazania dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików uprawnień do zaciągania zobowiązań

Na podst. art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 3 Uchwały Nr 250/LI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. Rady Gminy w Starym Dzikowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2022 rok

zarządzam co następuje:

§ 1

Upoważniam dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików do zaciągania zobowiązań w roku 2022 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci
b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe
c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej
2) zawieranych na czas określony do kwoty 700.000 zł, w tym:
a) dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie do kwoty 340.000 zł
b) dyrektora Szkoły Podstawowej w Cewkowie do kwoty 340.000 zł
c) kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie do kwoty 10.000 zł
d) dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Starym Dzikowie do kwoty 10.000 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 142/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików uprawnień do zaciągania zobowiązań
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.03.2022 14:11
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2022 14:11

Rejestr zmian dokumentu