Zarządzenie Nr 143/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 101/2020 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz określenia dla tych środków wyodrębnionej ewidencji księgowej

Na podstawie art. 266 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 101/2020 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz określenia dla tych środków wyodrębnionej ewidencji księgowej wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 143/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 31 grudnia 2021 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

1. Plan finansowy w zakresie dochodów - realizacja w 2020 roku.

Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota w zł
758     Różne rozliczenia 3.500.000,00
  75814   Różne rozliczenia finansowe 3.500.000,00
    6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3.500.000,00
      Razem 3.500.000,00

2. Plan finansowy w zakresie wydatków - realizacja w 2021 roku.

Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota w zł
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.000.000,00
  90002   Gospodarka odpadami komunalnymi 1.000.000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Dzikowie
1.000.000,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 662.253,87
  92195   Pozostała działalność 662.253,87
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie
662.253,87
      Razem 1.662.253,87

3. Plan finansowy w zakresie wydatków - realizacja w 2022 roku.

Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota w zł
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.837.746,13
  92195   Pozostała działalność 1.837.746,13
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie
1.837.746,13
      Razem 1.837.746,13

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 143/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 101/2020 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz określenia dla tych środków wyodrębnionej ewidencji księgowej
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.03.2022 15:10
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.03.2022 15:20

Rejestr zmian dokumentu